Integritetspolicy

1. Allmänt
LIQUI MOLY GmbH (härefter: LIQUI MOLY), Jerg-Wieland-Straße 4, 89 081 Ulm, driver webbplatsen www.liqui-moly.com samt andra webbplatser och vill därför i följande integritetspolicy informera dig om i vilken utsträckning uppgifter samlas in vid användning av våra webbsidor och i vilket syfte dessa uppgifter används.

LIQUI MOLY vill också upplysa om vilka rättigheter du har i detta sammanhang. Observera: Denna integritetspolicy gäller uteslutande för sidorna www.liqui-moly.com inklusive eventuella undersidor och underdomäner (t.ex. shop.liqui-moly.de). Du kan växla till andra webbplatser på våra webbplatser. För dessa sidor gäller egna dataskyddsbestämmelser, vars innehåll respektive operatör av dessa webbplatser ansvarar för. Den omsorgsfulla hanteringen av dina personuppgifter har högsta prioritet på LIQUI MOLY GmbH. Vi följer gällande lagstiftning i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tillhörande nationella bestämmelser vid behandlingen. När du besöker vår webbplats sparar webbservrarna för systemets säkerhet standardmässigt och tillfälligt anslutningsuppgifterna för den begärande datorn, de undersidor som du besöker på vår webbplats, besökets datum och varaktighet, identifieringsuppgifter för den webbläsare och den typ av operativsystem som används samt den webbplats från vilken du besöker oss.

Dessa data består av

 • den sida från vilken filen begärdes,
 • filens namn,
 • datum och tid för förfrågningen,
 • överförd datamängd,
 • åtkomststatus (fil överförd, fil ej hittad),
 • beskrivning av den typ av webbläsare som används,
 • IP-adressen för den begärande datorn, förkortad med de tre sista siffrorna.

Dessa data lagras anonymt. Det är således uteslutet att skapa personliga användarprofiler. Dessa uppgifter raderas eller anonymiseras när anslutningen är avslutad.

Dessutom samlar vi in personuppgifter från dig i andra fall, nämligen

 • när du kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär
 • när du använder de skyddade områdena ”Mitt användarkonto” i webbutiken
 • när du prenumererar på nyhetsbrevet/pressmeddelanden/digital kommunikation
 • när du registrerar dig i ett av forumen och gör ett inlägg
 • genom den programvara som används för spårning av webbplatser
 • för att säkra vår webbserver och säkerställa att våra onlinetjänster fungerar.
 • vid orderhantering i vår webbutik
 • i ansökningsprocesser online

Personuppgifter behandlas uteslutande för ett specifikt ändamål (principen om ändamålsbegränsning). Vi granskar också regelbundet våra rutiner för databehandling för att säkerställa att vi behandlar så lite personuppgifter som möjligt (principen för uppgiftsminimering).

2. Information om personuppgiftsansvarig

Nedan hittar du uppgifter om ansvarig enligt artikel 4.17 i GDPR:

Företagets namn och juridiska form: LIQUI MOLY GmbH Företrädare: Günter Hiermaier, Dr. Uli Weller Adress till huvudsakligt verksamhetsställe i den mening som avses i artikel 4.16 i GDPR: Jerg-Wieland-Straße 4, 89 081 Ulm, Tyskland Kontaktuppgifter: LIQUI MOLY GmbH Jerg-Wieland-Straße 4 89 081 Ulm info@liqui-moly.deKontaktuppgifter till dataskyddsombud: Bernhard C. Witt it.sec GmbH&Co.KG, Einsteinstraße 55, 89 077 Ulm (Tyskland), Tel.: +49 731 205 89-0, E-post: datenschutz(at)it-sec.de

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, framför allt genom hänvisning till en identifierare, exempelvis ett namn. Personuppgifter omfattar information som namn, adress, telefonnummer och födelsedatum (om det anges). Statistisk information som varken direkt eller indirekt kan kopplas till dig – t.ex. populariteten hos enskilda webbsidor i vårt erbjudande eller antalet användare av en sida – räknas inte som personuppgifter.

4. Skydd för minderåriga

Vår webbplats riktar sig inte till minderåriga och vi samlar inte medvetet in personlig information från minderåriga.

Om personer under 16 år överför personuppgifter till oss är detta endast tillåtet om föräldern eller vårdnadshavaren har gett sitt samtycke eller godkänt den unga personens samtycke. För att göra detta måste vi följa art. 8, punkt 2 i GDPR, kontaktuppgifterna till vårdnadshavaren för att övertyga oss om vårdnadshavarens medgivande eller samtycke. Dessa uppgifter och den minderåriges uppgifter kommer sedan att behandlas enligt denna integritetspolicy.

Om vi upptäcker att en minderårig under 16 år har skickat personuppgifter till oss utan förälderns eller vårdnadshavarens samtycke eller utan den minderåriges samtycke, raderar vi uppgifterna omedelbart.

5. Syfte med databehandlingen och rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas för följande syften baserat på följande rättsliga grund:

 • Inledande av avtal enligt art. 6.1 a och b i GDPR
 • Avtalets fullgörande enligt art. 6.1 b i GDPR
 • Kundhantering enligt art. 6.1 b, c och f i GDPR
 • Kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR
 • Extern presentation och reklam enligt artikel 6.1 a och f i GDPR
 • Genomförande av samtyckesförklaringar enligt artikel 6.1 a i GDPR
 • Säkerställa att ett databehandlingssystem fungerar korrekt enligt artikel 6.1 c och f i GDPR
 • Rekryteringsprocessen inom personal- och resursadministration på grund av artikel 6.1 a och b i GDPR i kombination med § 26 i tyska, federala dataskyddslagen

6. Lagringsperioder

Vi sparar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning eller ditt samtycke. Vi använder följande kriterier för att fastställa den specifika lagringsperioden: Vi lagrar personuppgifterna tills de ändamål för vilka de samlades in upphör att gälla (t.ex. i slutet av ett avtalsförhållande eller genom den sista aktiviteten om det inte finns någon fortsatt förpliktelse, eller i händelse av att du återkallar ditt samtycke till den specifika databehandlingen).

Lagring utöver detta sker endast om

 • det finns lagstadgade lagringsskyldigheter (t.ex. enligt tyska skatte- och handelsrätten),
 • uppgifterna fortfarande behövs för att hävda och utöva rättsliga anspråk eller för att försvara sig mot rättsliga anspråk, t.ex. på grund av tekniska och kriminaltekniska krav för att försvara sig mot angrepp på våra webbservrar och för att beivra dem,
 • raderingen skulle strida mot de registrerade personernas berättigade intresse, eller
 • ett annat undantag enligt artikel 17.3 i GDPR är tillämpligt.

7. De registrerades rättigheter

7.1. Rätt till tillgång och dataportabilitet

Du har när som helst rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss enligt artikel 15 i GDPR. Om databehandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR kan du i enlighet med artikel 20.1 i GDPR begära att få de personuppgifter som lagrats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till ett system hos en tredje part. Du har därmed rätt till direkt vidarebefordran av dina uppgifter.

7.2. Rätt till rättelse, begränsning och radering

Dessutom kan du enligt artikel 16 till 18 i GDPR kräva att vi korrigerar, begränsar (blockerar) eller raderar dina personuppgifter om vi har behandlat uppgifterna felaktigt, om det finns en anledning att begränsa fortsatt databehandling, om databehandlingen har blivit olaglig av olika anledningar eller om lagringen av uppgifterna är otillåten av andra rättsliga skäl. Vi vill påpeka att din rätt till radering kan vara begränsad på grund av lagstadgade lagringsperioder.

7.3. Rätten till invändningar

Om vår databehandling uteslutande bygger på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR, kan du invända mot denna behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR. Vi kommer då att upphöra med behandlingen av dina uppgifter om vi inte kan påvisa berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Dessutom har du alltid rätt att invända mot användningen av dina uppgifter för direkt marknadsföring med verkan för framtiden enligt artikel 21.2 i GDPR.

7.4. Rätt till återkallelse

Om du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter genom ditt samtycke har du enligt artikel 7.3 i GDPR rätt att återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

7.5. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet

Du kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot den europeiska dataskyddsförordningen eller andra nationella och internationella dataskyddslagar, artikel 77 i GDPR.

Kontaktuppgifter till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss är:

Delstatsansvarig för dataskydd i Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart

eller:

Königstraße 10a
70173 Stuttgart 

7.6. Kontaktuppgifter

För att utöva dina rättigheter kan du skicka ett informellt meddelande genom att använda nedanstående kontaktuppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke och då ange vilket samtycke du vill återkalla genom att använda nedanstående kontaktuppgifter:

Företagsnamn & juridisk form: LIQUI MOLY GmbH Adress: Jerg-Wieland-Straße 4, 89 081 Ulm E-postadress: datenschutz@liqui-moly.deWebbformulärhttps://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

8. Överföring av uppgifter via kontakt

8.1. Kontaktformulär via https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

Via webbformuläret på https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html begär vi följande uppgifter:

 • Avdelning (frivillig uppgift)
 • Meddelandetext (frivillig uppgift)
 • Titel (frivillig uppgift)
 • E-postadress (obligatoriskt fält)
 • För- och efternamn (frivillig uppgift)
 • Telefonnummer (frivillig uppgift)
 • Gata och gatunummer (frivillig uppgift)
 • Postnummer (frivillig uppgift)
 • Land (obligatoriskt fält)
 • Företag (frivillig uppgift)

Uppgifter som du skickar till oss via kontaktformuläret behandlas för kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR. Uppgifterna lagras endast så länge som behandlingen är nödvändig för dessa ändamål eller till dess att eventuella senare lagringsperioder löper ut.

8.2. Kontaktformulär via shop.liqui-moly.de/bezahlung

Via webbformuläret på https://produkte.liqui-moly.de/bezahlung/ begär vi följande uppgifter:

 • E-postadress (obligatoriskt fält)
 • Namn (frivillig uppgift)
 • Ämne (obligatoriskt fält)
 • Meddelandetext (obligatoriskt fält)

Uppgifter som du skickar till oss via kontaktformuläret behandlas för kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR. Uppgifterna lagras endast så länge som behandlingen är nödvändig för dessa ändamål eller till dess att eventuella senare lagringsperioder löper ut.

8.3. Kontaktformulär via www.shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de

Via webbformuläret på https://shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de/ begär vi följande uppgifter:

 • E-postadress (obligatoriskt fält)
 • Namn (frivillig uppgift)
 • Ämne (obligatoriskt fält)
 • Meddelandetext (obligatoriskt fält)

Uppgifter som du skickar till oss via kontaktformuläret behandlas för kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR. Uppgifterna lagras endast så länge som behandlingen är nödvändig för dessa ändamål eller till dess att eventuella senare lagringsperioder löper ut.

8.4. Kontaktformulär via oljeguiden

Via webbformuläret i oljeguiden hämtar vi följande uppgifter:

- Valt fordon (obligatorisk uppgift)
- Produktgrupp (obligatorisk uppgift)
- E-postadress (obligatorisk uppgift)
- Telefonnummer (frivillig uppgift)
- Ditt meddelande (obligatorisk uppgift)

Uppgifter som du skickar till oss via kontaktformuläret behandlas för kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR. Uppgifterna lagras endast så länge som behandlingen är nödvändig för dessa ändamål eller till dess att eventuella senare lagringsperioder löper ut.

8.5. Kontakt via e-post

Uppgifter som du lämnar för att kontakta oss via e-post behandlas för kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR. Uppgifterna lagras så länge som behandlingen är nödvändig för dessa ändamål eller till dess att eventuella senare lagringsperioder löper ut.

8.6 Kontakt via chatt online

Du har möjlighet att chatta med oss på vår webbplats. De uppgifter som överförs i processen behandlas för kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR. Dessa uppgifter lagras endast så länge som behandlingen av dem är nödvändig för dessa ändamål. Datahistoriken (chattloggen) raderas vanligtvis omedelbart efter att chatten har avslutats, såvida inte lagringen är nödvändig för bevisändamål i rättsliga förfaranden, artikel 17.2 f i GDPR.

9. Sökning av återförsäljare och fältservice med hjälp av postnummer

9.1. Återförsäljarsökning

På vår webbplats kan du söka efter återförsäljare i din närhet med hjälp av ditt postnummer på https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/bezugsquellen.html. Utöver detta kommer inga andra uppgifter om dig att samlas in eller lagras. Postnumret för sökningen lagras inte heller.

9.2. Sökning efter fältservice

Som företagskund kan du dessutom via https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/aussendienst-suche.html söka med hjälp av ditt postnummer för att hitta kontaktuppgifter till fältmedarbetare i ditt område. Postnumret för sökningen lagras inte heller.

10. Hantering av personuppgifter inom ramen för kundkontot

10.1. Konto för privatkunder

Vi ger dig möjlighet att skapa ett personligt kundkonto. Före första användning måste du registrera dig en gång. Vi behöver då följande uppgifter från dig:

 • Tilltal (obligatoriskt fält),
 • Förnamn, efternamn (obligatoriskt fält),
 • E-postadress (obligatoriskt fält)
 • Lösenord (obligatoriskt fält),
 • Födelsedatum (frivillig uppgift)

För att kunna behandla beställningar i webbutiken behöver vi också följande uppgifter från dig:

 • Fakturaadress (tilltal, förnamn, efternamn, e-postadress, ev. företag, gatunamn, husnummer, postnummer, ort, land, födelsedatum (frivillig uppgift),
 • Leveransadress (tilltal, förnamn, efternamn, ev. företag, gatunamn, husnummer, postnummer, ort, land, delstat),
 • Betalningsuppgifter (Sepa-autogirering, PayPal-uppgifter, direkt banköverföring, kreditkortsuppgifter).

Ditt kundkonto får också automatiskt ett kundnummer.

Dessutom kan du på frivillig basis komplettera med följande uppgifter på ditt kundkonto:

 • Mobiltelefonnummer,
 • Födelsedatum

Via kundkontot får du också åtkomst till området ”Mitt garage”. Här kan du som registrerad kund spara ditt fordon och komplettera med följande frivilliga uppgifter:

 • Kilometertal
 • Första registreringsdatum

Uppgifter som du lämnar till oss i samband med registreringen och vid beställningar i webbutiken använder vi för följande ändamål på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Inledande av avtal enligt art. 6.1 a och b i GDPR, kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b, c och f i GDPR, säkerställa att ett databehandlingssystem fungerar korrekt enligt artikel 6.1 c och f i GDPR:
  - tillhandahållande av kundkontot,
  - göra din kundprofil tillgänglig på vår webbplats,
  - använda webbutiken på https://produkte.liqui-moly.de/
 • - autentisering av registrerade användare.
 • Avtalets fullgörande enligt art. 6.1 b i GDPR, kundhantering enligt art. 6.1 b, c och f i GDPR, kommunikation och datautbyte enligt artikel 6.1 a, b och f i GDPR:
  - leverans av varor,
  - betalningshantering,
  - frågor som rör ditt kundkonto och/eller gjorda beställningar,
  - information om ändringar i allmänna affärsvillkor eller integritetspolicyn,
  - tillhandahållande av inköpslista.
 • Extern presentation och reklam enligt artikel 6.1 a och f i GDPR:
  - intern statistisk marknadsundersökning,
  - skicka ut nyhetsbrev om du uttryckligen har beställt det,
  - skicka ut produktrekommendationer för egna liknande erbjudanden, såvida du inte uttryckligen har meddelat att du inte önskar det,
  - skicka ut information om du uttryckligen har beställt det,
  - reklamutskick per post, såvida du inte uttryckligen har meddelat att du inte önskar det.

10.2. My LIQUI MOLY-konto

Vi erbjuder dig möjligheten att skapa ett personligt my LIQUI MOLY-konto. Före första användning måste du registrera dig en gång. Vi behöver då följande uppgifter från dig:

 • Tilltal (obligatoriskt fält),
 • Förnamn, efternamn (obligatoriskt fält),
 • Företag (obligatorisk uppgift),
 • Funktion i företaget (obligatoriskt fält),
 • Gata, postnummer, ort, land (obligatoriskt fält),
 • Telefonnummer (obligatoriskt fält),
 • Fax (frivillig uppgift),
 • E-postadress, arbete (obligatoriskt fält),
 • Webbplats (frivillig uppgift),
 • Referenskälla för produkter från LIQUI MOLY (frivillig uppgift),
 • Eventuellt kundnummer hos LIQUI MOLY (frivillig uppgift),
 • Uppgifter om vilken återförsäljare som produkterna kan erhållas från (frivillig uppgift)

11. Användning av vår webbutik

När du använder webbutiken samlas ytterligare personuppgifter och transaktionsbaserade uppgifter in och lagras, t.ex. uppgifter om beställda varukorgssammanställningar och deras eventuella leveranstid, skapade inköpslistor samt information om beställningen. LIQUI MOLY kommer att behandla dessa personuppgifter och transaktionsbaserade uppgifter för egen räkning i tekniskt och logistiskt hänseende, artikel 6.1 b och f i GDPR, i den mån detta är nödvändigt för att utföra de önskade tjänsterna.

12. Forum

Det finns möjlighet att skriva kommentarer i vårt LIQUI MOLY-forum https://forum-liqui-moly.de/. För att kunna registrera dig i forumet behöver vi ditt namn, användarnamn, lösenord och e-postadress. Vi begär den här informationen för att främja en mer transparent och individuell kommunikation mellan deltagarna i forumet. Att lagra denna information är också till för att undvika skräppost. Du kan när som helst radera registreringen i vårt forum. Skicka ett e-postmeddelande till: datenschutz(at)liqui-moly.de. De uppgifter som du lämnar i detta sammanhang sker uttryckligen på frivillig basis och med ditt samtycke. Vi använder de personuppgifter som överförs på detta sätt uteslutande för det syfte som du lämnade dina uppgifter till oss. Du kan naturligtvis när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Använd dig i så fall av kontaktuppgifterna ovan.

13. Användning av Paypal (gäller endast webbutiken)

Inom ramen för vår webbutik kan du betala med hjälp av betaltjänstleverantören PayPal. Betalningen hanteras antingen via din PayPal eller via PayPal med ditt kreditkort eller bankkonto. PayPal erbjuder även köpskydd och förvaltarskap.

När du väljer betaltjänstleverantören PayPal i webbutiken överförs uppgifter automatiskt till PayPal. När du väljer PayPal som betalningsmetod samtycker du därmed uttryckligen till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, beställningsuppgifter, leveransuppgifter) i syfte att genomföra betalningen samt för att förhindra bedrägerier.

Utbytet av uppgifter sker inte bara för att genomföra betalningen, utan även för att identifiera, förebygga bedrägerier och minska risken för utebliven betalning. I detta avseende kan även uppgifter om den ekonomiska situationen och tidigare köp- och betalningsbeteenden utbytas. I detta sammanhang utbyter Klarna också uppgifter med kreditupplysningsföretag, förutsatt att det finns ett berättigat intresse av att göra detta och att det inte strider mot den registrerade personens skyddsvärda intressen.

Uppgifter kan vidarebefordras till närstående företag, detta gäller även tjänsteleverantörer i efterföljande led (personuppgiftsbiträden, gemensamma personuppgiftsansvariga samt tredje parter, såvida det krävs för att genomföra avtalet). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gentemot PayPal med framtida verkan. Ett återkallande påverkar inte tidigare genomförda överföringar. PayPals gällande dataskyddsbestämmelser finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Mottagare av uppgifterna: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

14. Betalningsmetod kreditkort (gäller endast webbutiken)

I vår webbutik finns också möjlighet att betala med kreditkort via betaltjänstleverantören CardProcess GmbH och Mollie B.V. Du anger de nödvändiga kreditkortsuppgifterna direkt i ett integrerat formulär från vår betaltjänstleverantör.

Om man väljer betalningsmetoden ”kreditkort” överförs uppgifter till vår tjänsteleverantör automatiskt. När du väljer kreditkort som betalningsmetod samtycker du därmed uttryckligen till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, försäljningspris) i syfte att genomföra betalningen samt för att förhindra bedrägerier.

Uppgifter kan vidarebefordras till närstående företag, detta gäller även tjänsteleverantörer i efterföljande led (personuppgiftsbiträden, gemensamma personuppgiftsansvariga samt tredje parter, såvida det krävs för att genomföra avtalet). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gentemot CardProcess GmbH och Mollie B.V. med framtida verkan. Ett återkallande påverkar inte tidigare genomförda överföringar. Mottagare av uppgifterna:

(1) CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76 227 Karlsruhe, Tyskland

(2) Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederländerna

15. Betalningsmetod direkt banköverföring (gäller endast webbutiken)

I vår webbutik finns möjlighet att betala med direkt banköverföring via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH.

Med hjälp av ovannämnda betalningsmetod går det att bekräfta betalningen i realtid till oss som säljare, så att vi omedelbart kan börja förbereda leveransen av din beställning.

Om man väljer betalningsmetoden ”direkt banköverföring” överförs uppgifter till SOFORT GmbH automatiskt. När du väljer direkt banköverföring som betalningsmetod samtycker du därmed uttryckligen till denna överföring av personuppgifter (för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer, bankkontouppgifter, PIN, transaktionsnummer, försäljningspris) i syfte att genomföra betalningen samt för att förhindra bedrägerier.

Utbytet av uppgifter sker inte bara för att genomföra betalningen, utan även för att identifiera och förebygga bedrägerier. I detta avseende kan även uppgifter om den ekonomiska situationen och tidigare köp- och betalningsbeteenden utbytas. I detta sammanhang utbyter SOFORT GmbH också uppgifter med kreditupplysningsföretag, förutsatt att det finns ett berättigat intresse av att göra detta och att det inte strider mot den registrerade personens skyddsvärda intressen.

Uppgifter kan vidarebefordras till närstående företag, detta gäller även tjänsteleverantörer i efterföljande led (personuppgiftsbiträden, gemensamma personuppgiftsansvariga samt tredje parter, såvida det krävs för att genomföra avtalet). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gentemot SOFORT GmbH med framtida verkan. Ett återkallande påverkar inte tidigare genomförda överföringar.

Gällande dataskyddsbestämmelser från SOFORT GmbH finns på www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/. Mottagare av uppgifterna: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Tyskland.

16. Ansökningsförfarande online

För att ansöka online hos oss har du tillgång till ett ansökningsprogram online via länken https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/karriere.html. Du kommer dit via rubriken ”Företag, karriär”. Överföringen av de uppgifter som du anger och de bifogade filerna sker via en säker https-anslutning. Dina elektroniska ansökningsuppgifter tas emot av respektive ansvarig personalavdelning och vidarebefordras endast till den specifika avdelning som ansvarar för respektive tjänst eller till de personer som har fått i uppdrag att behandla ansökningarna. Alla inblandade parter behandlar dina ansökningshandlingar med vederbörlig omsorg och absolut sekretess. 

Behandlingen av uppgifter baseras på art. 6.1 a i GDPR i kombination med § 26 i tyska, federala dataskyddslagen. Om du ansöker om en tjänst som erbjuds av tredje part (våra samarbetspartner eller importörer, se även nr 18) i ett tredjeland, samtycker du till att dina personuppgifter överförs till ovannämnda tredje part i respektive tredjeland som en del av ansökningsprocessen i samband med att du skickar in dina ansökningshandlingar.

När rekryteringsprocessen har slutförts sparar vi dina ansökningshandlingar i tre månader och raderar eller förstör eventuella kopior såvida vi inte har ingått något anställningsavtal med dig. Skulle vi vilja spara dina ansökningshandlingar i vår talangpool får du ett meddelande om detta. I meddelandet kan du aktivt godkänna vidare lagring av dina handlingar. Om du samtycker till lagring av dina handlingar kommer de att sparas hos oss i ett år. Observera att ansökningar som skickas till oss via e-post överförs okrypterat. Vi rekommenderar därför att du använder ansökningsprogrammet online. 

Vi vill också att du ska kunna kontrollera dina personuppgifter gentemot FN:s och EU:s terrorlistor enligt artikel 13, 14 i GDPR.
Ansvarig är LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4 | 89081 Ulm | TYSKLAND, datenschutz@liqui-moly.de. Följande uppgifter om dig behandlas: Namn och adress. Uppgifterna får vi som en del av din ansökan. EU:s och FN:s terrorlistor med jämförande uppgifter finns i bilagorna till EU-förordningarna 881/2002, 2580/2001 och 735/2011. På så sätt kontrollerar vi att vi inte inleder eller upprätthåller avtalsrelationer med personer som finns med på FN:s och EU:s terroristlistor. Rättslig grund för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är här att undvika böter som skulle uppstå om vi inte genomförde sådana säkerhetskontroller enligt § 130.1 i tyska lagen om administrativa överträdelser i kombination med §§ 17, 18 i tyska utrikeshandelslagen i ändrad lydelse. Om du inte tillhandahåller dina uppgifter för dessa ändamål kan vi inte ingå en avtalsförbindelse med dig.
Tillgång till dina uppgifter har endast en fördefinierad, begränsad grupp av våra medarbetare (personalavdelningen) samt tjänsteleverantören FORMAT Software Service GmbH som används för dataavstämningen. Vid positiva matchningar får dessutom följande mottagare tillgång till dina uppgifter: externt dataskyddsombud, den tyska federala myndigheten för ekonomi och exportkontroll (BAFA), personalchefen och företagsledningen.
Det sker ingen överföring av uppgifter till tredje land.
Resultatet av dataavstämningen inkl. tidsangivelser kontrolleras omedelbart så snart du har fått en bekräftelse från oss och raderas därefter. Ett undantag finns om det rör sig om en positiv träff: Dina uppgifter sparas i 6 år efter det att det rättsliga förfarandet har avslutats.
Du har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dig eller rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges databehandling om vissa villkor enligt artiklarna 15 till 18 i GDPR är uppfyllda. Du kan också invända mot den fortsatta behandlingen av dina uppgifter (artikel 21.1 i GDPR), förutsatt att din särskilda personliga situation ger upphov till legitima intressen som utesluter databehandling och att det inte längre finns några tvingande legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta behandla dina uppgifter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsrättsliga bestämmelser, artikel 77 i GDPR.
 

17. Behandling och användning av uppgifter för extern presentation och reklam

Vi använder också dina uppgifter på det sätt som beskrivs närmare nedan för externa presentation och reklam enligt artikel 6.1 a och f i GDPR.

17.1. Marknads- och opinionsundersökningar

Vi använder dina uppgifter (information i ditt kundkonto, ev. ytterligare frivilligt angivna uppgifter, transaktionsdata vid beställningar i webbutiken) om du har gett ditt samtycke till marknads- och opinionsundersökningen.

Du har gett följande samtycke i samband med att du godkänner denna integritetspolicy:

Jag samtycker till att LIQUI MOLY behandlar och använder mina personuppgifter för marknads- och opinionsundersökningar för sina egna syften, så att utbudet från LIQUI MOLY kan förbättras ytterligare.

17.2. Skräddarsydda erbjudanden

Vi vill gärna ge dig så individuella erbjudanden som möjligt. Vi använder därför den information som du överför och som genereras automatiskt när du besöker vår webbplats, använder ditt kundkonto och handlar i webbutiken för att utforma reklam som är skräddarsydd för dig och dina intressen. För detta ändamål använder vi befintlig information, t.ex. din köphistorik, mottagnings- och läskvitton i e-postmeddelanden, datum och tid då du besökte vår webbplats och produkter som du tittade på. Vi använder endast denna information i pseudonymiserad form.

Du har gett följande samtycke i samband med att du godkände denna integritetspolicy:

Jag samtycker till att LIQUI MOLY använder de uppgifter som jag har lämnat, annan information som är sparad i mitt kundkonto samt pseudonymiserade användningsdata för att skicka mig individuellt anpassade annonser, erbjudanden och tjänster per post, vid användning av webbutiken eller om jag har gett mitt samtycke till det i nyhetsbrevet via e-post.

Du kan när som helst invända mot att dina uppgifter används för extern presentation och reklam. Det räcker med ett meddelande i textform till ovanstående kontaktuppgifter.

17.3. Prenumeration på digital kommunikation

17.3.1 Privatkunder

Du kan prenumerera på vår digitala kommunikation på vår webbplats https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/informiert-bleiben/newsletter.html. Via den digitala kommunikationen får du information om aktuella erbjudanden från LIQUI MOLY GmbH. För att registrera dig behöver vi din e-postadress. Du kan lämna ditt namn, men det behövs inte. Om du lämnar ditt namn använder vi det för att tilltala dig personligen. Du kommer då att få ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angett och uppmanas att klicka på en länk för att bekräfta din prenumeration på nyhetsbrevet. Först efter att du har bekräftat kommer din e-postadress att aktiveras för utskick av nyhetsbrevet (dubbelt opt in-förfarande).

Om du har registrerat dig för digital kommunikation har du redan lämnat följande samtyckesförklaring:

Ja, jag vill gärna få kostnadsfri digital information om aktuella produkter, nyheter och erbjudanden från LIQUI MOLY.

Alternativt kan du även bekräfta:

Jag har läst och godkänner integritetspolicyn och de samtycken som finns i den.

Naturligtvis kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden eller invända mot den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande med denna begäran till den adress som anges ovan.

17.3.2 Företagskunder

Du kan registrera dig för vår digitala kommunikation på vår webbplats https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/newsletter.html Via den digitala kommunikationen får du information om aktuella erbjudanden från LIQUI MOLY GmbH. För att registrera dig behöver vi ditt för- och efternamn för att verifiera att du är en kontaktperson samt din e-postadress till arbetet, namnet på ditt företag och dess klassificering. Dessa data lagras i CRM-systemet. Du kommer då att få ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angett och uppmanas att klicka på en länk för att bekräfta din prenumeration på nyhetsbrevet. Först efter att du har bekräftat kommer din e-postadress att aktiveras för utskick av nyhetsbrevet (dubbelt opt in-förfarande). Om du har registrerat dig för digital kommunikation har du redan lämnat följande samtyckesförklaring:

Ja, jag vill gärna få kostnadsfri digital information om aktuella produkter, nyheter och erbjudanden från LIQUI MOLY.

Alternativt kan du även bekräfta:

Jag har läst integritetsskyddspolicyn och de samtycken som finns där och godtar dem.

Naturligtvis kan du när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden eller invända mot den fortsatta behandlingen av dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i nyhetsbrevet eller genom att skicka oss ett e-postmeddelande med denna begäran till den adress som anges ovan.

17.4. Profilering (cookies och webbspårningsmetoder)

Profilering baserar sig på artikel 6.1 a eller f i GDPR.

17.4.1. Cookies

Vi använder så kallade cookies i vissa delar av vår webbplats, t.ex. för att identifiera besökarnas preferenser och för att kunna utforma webbplatsen på ett optimalt sätt. Detta underlättar navigeringen på webbplatsen och gör den mycket användarvänlig. Cookies hjälper oss också att identifiera särskilt populära områden på vår webbplats. Cookies är små filer som placeras på en besökares hårddisk. De gör det möjligt att lagra information under en viss tidsperiod och identifiera besökarens dator. För bättre användarvägledning och individuell prestanda använder vi permanenta cookies. Dessutom använder vi så kallade sessionscookies som raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Du kan ställa in din webbläsare så att den informerar dig om placeringen av cookies. På så sätt blir användningen av cookies transparent. Vi samlar in följande tekniska anslutningsuppgifter: Den sida på vår webbplats som du besöker, din IP-adress förkortad till de tre sista siffrorna, datum och tid för besöket, använd slutenhet, uppgifter om webbläsarens konfiguration. Detta görs för att kontrollera att åtgärderna är godkända och att den ansökande användaren av våra tjänster är autentiserad. Den rättsliga grunden är artikel 6.1.c i kombination med artikel 32 och 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att säkra vår webbserver, till exempel för att försvara oss mot attacker och för att säkerställa att våra tjänster fungerar.

Cookies som inte är tekniskt nödvändiga kräver ditt uttryckliga samtycke, som du naturligtvis kan återkalla när som helst.

Som en del av cookie-informationen på vår webbplats har du godkänt följande:

Den här webbplatsen använder spårningscookies resp. spårningsprogram för att kunna erbjuda dig bl.a. alla funktioner på våra webbplatser och därmed en bättre onlineupplevelse. Mer information om de cookies och webbspårningsmetoder som vi använder finns i vår integritetspolicy. Alla tekniskt sett ej nödvändiga cookies resp. vårt spårningsprogram aktiveras dock först när du har gett oss ditt samtycke.

Om du helt utesluter användningen av cookies kommer du inte att kunna använda vissa funktioner på vår webbplats – inte heller möjligheten att avstå från spårning med hjälp av cookies. Tillåt därför eventuellt opt-out-cookies för de tjänster där du vill förhindra spårningen. Observera också att om du raderar alla cookies raderas även opt-out-cookies. Du behöver därför eventuellt installera nya. Cookies är även webbläsarbundna, dvs. de måste alltid ställas in separat för varje webbläsare du använder och på varje använd enhet. Du hittar de nödvändiga länkarna nedan i beskrivningen av respektive tjänst. Förutsatt att du tillåter cookies och inte har aktiverat en eller flera opt-out-cookies används följande cookies av för de syften som beskrivs närmare:

Namn på cookies Användningsområde Lagringstid Tekniskt nödvändig Möjlighet att återkalla samtycket (om cookien inte är tekniskt nödvändig)_gaSkillnad mellan användare2 årJa
_gat_TR0Begränsning av antalet förfrågningar1 minuteJa
_trga_trga Spårning
Ja
_trga_gidSkillnad mellan användare24 timmarJa
_utmaSkillnad mellan användare och sessioner. Denna cookie skapas när javascript libr-cookien uppdateras.2 år fr.o.m. uppdateringJa
_utmzLagring av källan som förklarar hur användaren kom till webbplatsen.6 år fr.o.m. uppdateringJa
spamshieldE-Mail Spam-Identifieringper sessionJa
trcontrolTracking OptOutpermanentJa
frontendShop-System VarukorgpermanentJa
frontend_cidShop-System VarukorgpermanentJa


17.4.2. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (Google). Google Analytics använder s.k. cookies, textfiler, som lagras på din dator, för att hjälpa till att analysera hur användarna använder webbsidan. Informationen som registreras via cookies genom din användning av webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Vid aktivering av IP-anonymisering på denna webbplats förblir din IP-adress förkortad hos Google och kommer att förvaras inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen eller av andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall öveförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av oss använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med webbplatsaktivitet och internetanvändning. Detta genomförs som en del av Google Analytics och IP-adressen som din webbläsare skickar kan inte slås samman med annan data från Google. Ett sätt att invända mot webbanalysen av Google Analytics är att ställa in en opt-out-cookie som instruerar Google att inte lagra eller använda dina uppgifter för webbanalyser. Observera att med den här lösningen kommer webbanalys inte att äga rum så länge som opt-out-cookien lagras i webbläsaren. Om du vill ställa in opt-out-cookien nu klickar du här 

Du kan dock också förhindra lagring av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren, men vi vill påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera insticksprogrammet för webbläsare som finns på följande länk. Den aktuella länken är: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mottagare av uppgifterna: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Den information som cookien genererar om din användning av denna webbplats lagras av oss under den tidsperiod som anges för ändamålet och raderas sedan. Sessionscookies raderas direkt efter sessionen. Ytterligare cookies kommer att finnas kvar längre och upphör senast efter två år.

17.4.3. Youtube-video integrerad via iFrame

Vi använder Youtube, en tjänst från Google, för att visa dig videoinnehåll. För att skydda din integritet har vi aktiverat det utvidgade sekretessläget.

Även YouTube använder cookies för att samla in information om besökare på deras webbplats. YouTube använder dem bland annat för att registrera videostatistik, förhindra bedrägerier och för att förbättra användarvänligheten. När du öppnar en video leder det i regel också till att du ansluter till Google DoubleClick-nätverket. Om du startar videon kan det utlösa ytterligare processer med databehandling, särskilt om du redan är inloggad på Youtube. Vi har inget inflytande över detta. Mer information om dataskydd hos YouTube finns i deras integritetspolicy (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube)

Mottagare av uppgifterna: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

17.4.4 Insticksprogram för sociala medier

På vår webbplats använder vi knappar för sociala medier (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram) från Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc. m.fl. (”leverantören”).

Dessa knappar för sociala medier är inte anslutna som insticksprogram via en så kallad iFrame, utan ligger som länkar. Genom att trycka på knapparna för sociala medier dirigeras du direkt om till respektive leverantörs sida. Respektive leverantör är då ansvarig för att dataskyddsbestämmelserna följs och för att den information om databehandling som lämnas där är korrekt, aktuell och fullständig enligt artikel 4.17 i GDPR.

På den här webbplatsen används Bing Ads, ett program från Microsoft Corporation (”Microsoft”) med universell händelsespårning (UEN) för att genomföra remarketing och avslutande spårning. Om du har besökt vår webbplats via Bing eller Yahoo placeras en cookie på din dator för detta ändamål. I denna textfil sparas information om användningen av vår webbplats, det vill säga de sidor som du har öppnat, av Bing Ads i 180 dagar och raderas sedan. Informationen omfattar bland annat den besökta sidans URL, hänvisningssidans URL samt din IP-adress. Genom att använda remarketing-funktionen kan vi vid en senare sökning på en av ovan nämnda sökmotorer ge dig skräddarsydda erbjudanden.
Om du inte samtycker till insamling av information kan du avaktivera inställningen av cookies via inställningarna i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Microsofts sekretessvillkor för hantering av insamlade uppgifter finns på följande länk: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
Mottagare av uppgifterna: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

17.4.5 Facebook Custom Audience
På vår webbplats används tjänsten ”Facebook Custom Audience” med hjälp av det så kallade pixelförfarandet utan utökad anpassning av kundlistor med Facebook. Vi försöker här få information för att optimera vår webbplats och förbättra besökarens upplevelse och, i förekommande fall, erbjuda dig målinriktat reklaminnehåll.
Facebook kan spåra och logga dina sidvisningar via en osynlig pixel som är integrerad på vår webbplats, till exempel genom att använda din IP-adress och andra egenskaper för identifiering.
Du kan invända mot detta genom att installera en opt-out-cookie via följande länk.
Mottagare av uppgifterna: Facebook Inc., Menlo Park, CA 512 374
Privacy Shield: www.privacyshield.gov/participant

18. Mottagare av uppgifterna

Åtkomsten till dina personuppgifter som lagras hos oss är begränsad till våra anställda och de tjänsteleverantörer som vi anlitar, vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste hantera dessa personuppgifter.
Om tredje part får åtkomst till dina uppgifter har vi fått ditt tillstånd eller så finns det en rättslig grund för detta. Tillstånd att vidarebefordra din onlineansökan till en av våra partners (samarbetspartners, importörer), även till en tredjeland och även utan att ha tagit ett beslut om lämplighet eller lämpliga garantier enligt Enligt artikel 44 i GDPR ger du ditt samtycke till att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt med tanke på de ökade risker som detta medför.

Vi använder tjänsteleverantörer för att tillhandahålla tjänster och behandla dina uppgifter (bland annat för att lagra dina uppgifter i en säker datacentral, leverera beställda varor, skicka brev eller e-post samt underhålla och analysera databaser, för att förstöra dokument och filer, så kallad behandling av personuppgifter, enligt artikel 28 i GDPR). Tjänsteleverantörerna behandlar uppgifterna uteslutande enligt våra instruktioner och är skyldiga att följa gällande dataskyddsbestämmelser. Alla personuppgiftsbiträden har valts ut med omsorg och kommer endast att ha tillgång till dina uppgifter i den utsträckning och under den period som krävs för att tillhandahålla tjänsterna eller i den utsträckning som du har gett ditt samtycke till behandling och användning av uppgifterna. Som en del av webbspårningsprocessen har följande mottagare tillkommit:


Google Inc. för Google Analytics, Youtube-videor via iFrame
Utbyte av uppgifter inom den företagsgrupp som vi tillhör sker i övrigt endast inom EU/EES och är endast avsett för interna administrativa ändamål. Med företagsgrupp menar vi närstående bolag i den mening som avses i artikel 4.19 i GDPR.

19. Behandling av uppgifter för direktreklam

Postreklam

I den utsträckning som lagen tillåter kan vi också använda ditt namn och den postadress som vi känner till för att skicka dig reklam om våra egna erbjudanden. Rättslig grund är artikel 6.1 f i kombination med skäl 47 i GDPR. Vårt berättigade intresse är att främja försäljning eller efterfrågan bland våra befintliga kunder. Du kan naturligtvis när som helst invända mot framtida behandling av dina uppgifter i reklamsyfte. Det räcker med ett meddelande i textform till ovanstående kontaktuppgifter. Därefter kommer vi att radera dina uppgifter från vår utskickslista. Vi kommer sedan att lagra de uppgifter som styrker din invändning i ytterligare sex år i enlighet med artikel 17.3 e i GDPR. Under denna period kommer dina personuppgifter dock att blockeras mot ytterligare behandling.

Telefonmarknadsföring

I den utsträckning som lagen tillåter kan vi också använda ditt namn, din företagstillhörighet och det telefonnummer du anger för att informera om våra egna erbjudanden, förutsatt att du har ett förmodat intresse. Rättslig grund är artikel 6.1 f i kombination med skäl 47 i GDPR, § 7.2.2 i den tyska lagen om skydd mot otillbörlig konkurrens. Vårt berättigade intresse är att främja försäljning eller efterfrågan hos våra befintliga företagskunder. Du kan naturligtvis när som helst invända mot framtida behandling av dina uppgifter i reklamsyfte. Det räcker med ett meddelande i textform till ovanstående kontaktuppgifter. Därefter kommer vi att radera dina uppgifter från vår utskickslista. Vi kommer sedan att lagra de uppgifter som styrker din invändning i ytterligare sex år i enlighet med artikel 17.3 e i GDPR. Under denna period kommer dina personuppgifter dock att blockeras mot ytterligare behandling.

20. Överföring till tredjeländer och rättslig grund

Överföring av personuppgifter till tredje länder sker endast

 • inom ramen för användningen av Google Analytics på grundval av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för EU-USA-Privacy Shield enligt artikel 45 i GDPR.
 • inom ramen för aktiveringen av Youtube-videorna, såvida du har samtyckt till det enligt artikel 49.1 a i GDPR.

Servrarna hos vissa av de tjänsteleverantörer som vi använder finns i USA och andra länder utanför EU. Företag i dessa länder omfattas av dataskyddslagar som i allmänhet inte skyddar personuppgifter i samma utsträckning som i EU:s medlemsstater. Om dina uppgifter behandlas i ett land som inte har en erkänt hög dataskyddsnivå som Europeiska unionen, sker detta på grundval av EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå enligt EU-US-Privacy Shield enligt artikel 45 i GDPR eller EU:s standardavtal 2010 enligt artikel 46.2 c i GDPR i kombination med EU-kommissionens beslut av den 5 februari 2010 (2010/87/EU) eller enligt artikel 49.1 a i GDPR.

21. Överföring till brottsbekämpande och brottsutredande myndigheter

I undantagsfall överför vi personuppgifter till brottsbekämpande och brottsutredande myndigheter. Detta sker på grundval av motsvarande rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt straffprocesslagen, skattelagstiftningen, lagen om penningtvätt eller regionala polislagar.

22. Datasäkerhet

Vi har vidtagit olika säkerhetsåtgärder i enlighet med artikel 32 i GDPR (tekniska och organisatoriska åtgärder) för att skydda dina personuppgifter.

För en säker överföring av de uppgifter som du skickar till oss erbjuder vi på vår webbplats en SSL/TLS-kryptering med de aktuella krypteringsprotokollen TLS v1.1. och TLS v1.2. Vi vill påpeka att den omfattande krypteringen av överföringsvägen också beror på din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du håller din webbläsare uppdaterad så att TLS v1.1.- eller TLS v1.2-kryptering automatiskt aktiveras när du går in på vår webbplats.

Om du kontaktar oss via e-post vill vi påpeka att sekretessen för den överförda informationen inte garanteras. Innehållet i e-postmeddelandena kan under vissa omständigheter ses av tredje part. Vi rekommenderar därför att du skickar oss konfidentiell information per post eller, när det gäller ansökningar, via vår webbportal. 

23. Tävling
Du kan då och då få möjlighet att delta i tävlingar eller liknande kampanjer på vår webbplats. Under dessa kampanjer kan personuppgifter också samlas in och lagras i syfte att behandla dem, vars omfattning framgår av respektive deltagarformulär. Uppgifter som vi inte nödvändigtvis behöver för att genomföra tävlingen, men som innebär att vi t.ex. kan meddela dig snabbare om du har vunnit, markeras uttryckligen som frivilliga. De personuppgifter som du lämnar till oss i en sådan tävling kommer endast att användas för tävlingens syften (när det gäller en tävling, t.ex. för att fastställa vinnaren, meddela vinnaren och skicka priset). När kampanjen har avslutats raderas uppgifterna om de deltagare som inte har vunnit omedelbart eller, när det gäller vinnaren, efter det att den lagstadgade lagringsperioden har löpt ut.

24. Sociala medier

Facebook:

Socialt nätverk:

facebook.com

Vi vill göra dig uppmärksam på att Facebook bara är ett av flera alternativ att kontakta oss eller få information från oss.

Ansvarig för den gemensamma driften av fansidan (”plattformsoperatör”):

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irland

I en överenskommelse enligt artikel 26.1 i GDPR har fastställts mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga vem som uppfyller vilka krav enligt GDPR

Överenskommelsen enligt artikeln 26.1 i GDPR finns på följande länk:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Plattformsoperatören ska göra det väsentliga innehållet i denna överenskommelse tillgängligt för de registrerade.

Kontaktuppgifter för dataskydd:

Kontaktuppgifterna till dataskyddet hittar du i vår integritetspolicy som är länkad här, eller så kan plattformsoperatörens dataskyddsombud kontaktas via följande webbformulär:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Kategorier av registrerade:

Besökare som är registrerade och icke-registrerade på sociala medier på vår fansida

Kategorier av personuppgifter:

Uppgifter som vi behandlar om icke-registrerade besökare på vår fansida:

Pseudonymiserade uppgifter, t.ex. statistik och insikter om hur människor interagerar med vår fansida, inlägg, sidor, videor och annat innehåll som tillhandahålls via den (sidaktivitet, sidvisningar, ”gilla”-markeringar, räckvidd, allmän demografisk information, orts- och intressespecifik information om ålder, kön, land, stad, språk), utvärderingar av våra annonsers framgång och bakgrund.

De pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Uppgifter som vi behandlar om icke-registrerade besökare på vår fansida:

Pseudonymiserade uppgifter, t.ex. statistik och insikter om hur människor interagerar med vår fansida, inlägg, sidor, videor och annat innehåll som tillhandahålls via den (sidaktivitet, sidvisningar, ”gilla”-markeringar, räckvidd, allmän demografisk information, orts- och intressespecifik information om ålder, kön, land, stad, språk), utvärderingar av våra annonsers framgång och bakgrund.

De pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Uppgifter som plattformsoperatören behandlar om registrerade och icke-registrerade besökare på vår fansida finns på följande länk:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

Uppgifternas ursprung:

Vi får uppgifterna från de registrerade direkt eller från plattformsoperatören.
Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens insamling av uppgifter är tillåten.

Rättslig grund för behandling av uppgifter:

Vi behandlar uppgifterna baserat på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 a i GDPR: De registrerade personernas samtycke
 • i förekommande fall artikel 6.1 b i GDPR: Fullgörande av ett avtal med den registrerade eller genomförande av åtgärder före avtalstillfället på begäran av den registrerade.
 • Artikel 6.1 f i GDPR berättigat intresse
  • Optimering av vår fansida
  • Främja försäljningen av eller efterfrågan på våra produkter och tjänster
  • Förenkla kommunikation och datautbyte

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, om överhuvudtaget, endast på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Artikel 9.2 a i GDPR: Den registrerade personens samtycke
 • Artikel 9.2 e i GDPR: Den registrerade har öppet offentliggjort personuppgifterna.

De rättsliga grunder på vilka plattformsoperatören baserar behandlingen av uppgifter finns på följande länk:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom att lagra IP-adressen, kommer plattformsoperatören att inhämta de registrerades samtycke i förväg.

I synnerhet är plattformsoperatören skyldig att informera de registrerade om i vilket syfte och på vilken rättslig grund det första besöket på en fansida också genererar poster i det så kallade Local Storage för icke-registrerade besökare och om personuppgifter om icke-registrerade besökare (t.ex. IP-adress eller andra uppgifter som sammanfattas som personuppgifter) även används för att skapa profiler.

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens behandling av uppgifter är tillåten.

Syfte med databehandlingen:

Uppgifterna behandlas i följande syften:

 • Extern presentation och reklam
 • Kommunikation och datautbyte
 • Evenemangshantering
 • Ev. inledande och fullgörande av avtal

Vi har inget inflytande över för vilka ändamål plattformsoperatören använder uppgifterna. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Lagringstid

Lagring och radering av uppgifter är plattformsoperatörens skyldighet enligt artikel 26.1 i GDPR. Information om detta finns på följande länk:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi har inget inflytande över hur plattformsoperatören fastställer de regelbundna raderingsperioderna och på vilket sätt uppgifterna raderas. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Kategorier av mottagare

Endast våra anställda och tjänsteleverantörer som sköter vår fansida och behöver uppgifterna för ovan nämnda ändamål har tillgång till de uppgifter som vi behandlar. Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare få tillgång till dem.

De kategorier av mottagare som plattformsoperatören lämnar ut uppgifter till eller ger registrerade besökare möjlighet att lämna ut sina uppgifter, men också information om utbyte av uppgifter inom koncernen finns på följande länk: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens utlämnande av uppgifter till enskilda mottagare (kategorier). I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Överföring av uppgifter till tredje länder:

Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare över hela världen få tillgång till dem.

I samband med driften av vår fansida överför dessutom plattformsoperatören uppgifter till tredje länder.

Överföringar av tillhörande uppgifter till tredjeländer säkerställs genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen enligt artikel 45 i GDPR eller genom lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR:

Facebook Inc. är Privacy Shield-certifierat: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

På grund av överenskommelserna om EU-US Privacy Shield måste Facebook därför ge de registrerade personerna olika rättigheter som de sedan kan göra gällande direkt gentemot Facebook.

Vi har inget inflytande över vilka överföringar av uppgifter som plattformsoperatören gör till tredje länder. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Involverad logik och omfattning av profilering eller automatiserat individuellt beslutsfattande baserat på de insamlade uppgifterna

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom att lagra IP-adressen är plattformsoperatören enligt artikel 26.1 i GDPR skyldig att informera om detta. I synnerhet är plattformsoperatören skyldig att informera de registrerade om ändamålen och den rättsliga grunden om en sessionscookie och tre cookies med en livslängd på mellan fyra månader och två år lagras efter att en undersida har öppnats på vår fansida.

Information om detta finns på följande länk:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

De registrerade personernas rättigheter:

De gemensamt personuppgiftsansvariga måste ge de registrerade olika rättigheter när det gäller behandlingen av deras uppgifter, som de kan göra gällande direkt mot plattformsoperatören på grundval av överenskommelsen som avses i artikel 26.1 i GDPR:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Registrerade personer har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dem eller rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter om vissa villkor enligt artiklarna 15 till 18 i GDPR är uppfyllda. Registrerade personer har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter med verkan för framtiden (artikel 7.3 i GDPR). Du kan också invända mot den fortsatta behandlingen av dina uppgifter, som uteslutande grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (artikel 21.1 i GDPR), i den mån legitima intressen som utesluter behandling av uppgifter uppstår på grund av din särskilda personliga situation och det inte längre finns några tvingande legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla dina uppgifter. Om personuppgifter behandlas med syftet direktreklam har den registrerare rätt att när som helst rätt att invända mot sådan behandling med framtida verkan (artikel 21.2 i GDPR). Om behandlingen av uppgifter grundar sig på den registrerades samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, artikel 9.1 a i GDPR eller enligt artikel 6.1 b i GDPR på ett avtal med den registrerade och utförs med hjälp av automatiserade processer, kan de registrerade personerna enligt artikel 20.1 i GDPR begära att få de personuppgifter som finns lagrade om dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till ett system hos en tredje part.

I princip har registrerade personer rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande enligt artikel 22.1 i GDPR. Om ett sådant automatiserat individuellt beslutsfattande är tillåtet enligt artikel 22.2 a–c i GDPR har de registrerade följande rättigheter enligt artikel 22.3 i GDPR: Rätt att uttrycka sin åsikt, rätt att motsätta sig att den personuppgiftsansvarige ingriper mot en person, rätt att ifrågasätta ett automatiserat individuellt beslutsfattande.

Registrerade personer har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, artikel 77 i GDPR. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för plattformsoperatören är:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irland

Webbadress: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Instagram:

Socialt nätverk:

Instagram

Vi vill göra dig uppmärksam på att Instagram bara är ett av flera alternativ att kontakta oss eller få information från oss.

Ansvarig för den gemensamma driften av fansidan (”plattformsoperatör”):

Facebook Inc.
Menlo Park
CA 512 374
USA

Registeransvarig för behandling av uppgifter om personer som bor inom Europeiska unionen:

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irland

I en överenskommelse enligt artikel 26.1 i GDPR har fastställts mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga vem som uppfyller vilka krav enligt GDPR

Överenskommelsen enligt artikeln 26.1 i GDPR finns på följande länk:

Det finns ännu ingen länk tillgänglig!

Plattformsoperatören ska göra det väsentliga innehållet i denna överenskommelse tillgängligt för de registrerade.

Kontaktuppgifter för dataskydd:

Kontaktuppgifterna till dataskyddet hittar du i vår integritetspolicy som är länkad här, eller så hittar du plattformsoperatörens dataskyddsombud här:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Kategorier av registrerade personer:

Besökare som är registrerade och icke-registrerade på sociala medier på vår fansida

Kategorier av personuppgifter:

Uppgifter som vi behandlar om registrerade besökare på vår fansida:

Användar-ID, som du har registrerat dig på, godkända profildata (kön, landsval, preferenser, intressen), uppgifter som uppstår vid delning av innehåll, meddelandehantering och kommunikation, uppgifter som krävs i samband med avtalets fullgörande på begäran av registrerade besökare. I övrigt behandlar vi endast pseudonymiserade uppgifter, t.ex. statistik och insikter om hur människor interagerar med vår fansida, inlägg, sidor, videor och annat innehåll som tillhandahålls via den (sidaktivitet, sidvisningar, ”gilla”-markeringar, räckvidd, allmän demografisk information, orts- och intressespecifik information om ålder, kön, land, stad, språk), utvärderingar av våra annonsers framgång och bakgrund.

De pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Uppgifter som vi behandlar om icke-registrerade besökare på vår fansida:

Pseudonymiserade uppgifter, t.ex. statistik och insikter om hur människor interagerar med vår fansida, inlägg, sidor, videor och annat innehåll som tillhandahålls via den (sidaktivitet, sidvisningar, ”gilla”-markeringar, räckvidd, allmän demografisk information, orts- och intressespecifik information om ålder, kön, land, stad, språk), utvärderingar av våra annonsers framgång och bakgrund.

De pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Uppgifter som plattformsoperatören behandlar om registrerade och icke-registrerade besökare på vår fansida finns på följande länk:

https://help.instagram.com/519522125107875

Uppgifternas ursprung

Vi får uppgifterna från de registrerade direkt eller från plattformsoperatören.

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens insamling av uppgifter är tillåten.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Vi behandlar uppgifterna baserat på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 a i GDPR: De registrerade personernas samtycke
 • i förekommande fall artikel 6.1 b i GDPR: Fullgörande av ett avtal med den registrerade eller genomförande av åtgärder före avtalstillfället på begäran av den registrerade.
 • Artikel 6.1 f i GDPR berättigat intresse
  • Optimering av vår fansida
  • Främja försäljningen av eller efterfrågan på våra produkter och tjänster
  • Förenkla kommunikation och datautbyte

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, om överhuvudtaget, endast på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Artikel 9.2 a i GDPR: Den registrerade personens samtycke
 • Artikel 9.2 e i GDPR: Den registrerade har öppet offentliggjort personuppgifterna.

De rättsliga grunder på vilka plattformsoperatören baserar behandlingen av uppgifter finns på följande länk:

https://help.instagram.com/519522125107875 Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom att lagra IP-adressen, kommer plattformsoperatören att inhämta de registrerades samtycke i förväg.

I synnerhet är plattformsoperatören skyldig att informera de registrerade om i vilket syfte och på vilken rättslig grund det första besöket på en fansida också genererar poster i det så kallade Local Storage för icke-registrerade besökare och om personuppgifter om icke-registrerade besökare (t.ex. IP-adress eller andra uppgifter som sammanfattas som personuppgifter) även används för att skapa profiler.

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens behandling av uppgifter är tillåten.

Syfte med databehandlingen:

Uppgifterna behandlas i följande syften:

 • Extern presentation och reklam
 • Kommunikation och datautbyte
 • Evenemangshantering
 • Ev. inledande och fullgörande av avtal

Vi har inget inflytande över för vilka ändamål plattformsoperatören använder uppgifterna. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Lagringstid:

Lagring och radering av uppgifter är plattformsoperatörens skyldighet enligt artikel 26.1 i GDPR. Information om detta finns på följande länk:

https://help.instagram.com/519522125107875

Vi har inget inflytande över hur plattformsoperatören fastställer de regelbundna raderingsperioderna och på vilket sätt uppgifterna raderas. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Kategorier av mottagare

Endast våra anställda och tjänsteleverantörer som sköter vår fansida och behöver uppgifterna för ovan nämnda ändamål har tillgång till de uppgifter som vi behandlar. Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare få tillgång till dem.

De kategorier av mottagare som plattformsoperatören lämnar ut uppgifter till eller ger registrerade besökare möjlighet att lämna ut sina uppgifter, men också information om utbyte av uppgifter inom koncernen finns på följande länk: https://help.instagram.com/519522125107875

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens utlämnande av uppgifter till enskilda mottagare (kategorier). I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Överföring av uppgifter till tredje länder

Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare över hela världen få tillgång till dem.

I samband med driften av vår fansida överför dessutom plattformsoperatören uppgifter till tredje länder.

Överföringar av tillhörande uppgifter till tredjeländer säkerställs genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen enligt artikel 45 i GDPR eller genom lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR:

Facebook Inc. är Privacy Shield-certifierat: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

På grund av överenskommelserna om EU-US Privacy Shield måste Facebook därför ge de registrerade personerna olika rättigheter som de sedan kan göra gällande direkt gentemot Facebook.

Vi har inget inflytande över vilka överföringar av uppgifter som plattformsoperatören gör till tredje länder. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Involverad logik och omfattning av profilering eller automatiserat individuellt beslutsfattande baserat på de insamlade uppgifterna

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom att lagra IP-adressen är plattformsoperatören enligt artikel 26.1 i GDPR skyldig att informera om detta. I synnerhet är plattformsoperatören skyldig att informera de registrerade om ändamålen och den rättsliga grunden om en sessionscookie och tre cookies med en livslängd på mellan fyra månader och två år lagras efter att en undersida har öppnats på vår fansida.

Information om detta finns på följande länk:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

De registrerade personernas rättigheter:

De gemensamt personuppgiftsansvariga måste ge de registrerade olika rättigheter när det gäller behandlingen av deras uppgifter, som de kan göra gällande direkt mot plattformsoperatören på grundval av överenskommelsen som avses i artikel 26.1 i GDPR:

https://help.instagram.com/519522125107875

Registrerade personer har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dem eller rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter om vissa villkor enligt artiklarna 15 till 18 i GDPR är uppfyllda. Registrerade personer har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter med verkan för framtiden (artikel 7.3 i GDPR). Du kan också invända mot den fortsatta behandlingen av dina uppgifter, som uteslutande grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (artikel 21.1 i GDPR), i den mån legitima intressen som utesluter behandling av uppgifter uppstår på grund av din särskilda personliga situation och det inte längre finns några tvingande legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla dina uppgifter. Om personuppgifter behandlas med syftet direktreklam har den registrerare rätt att när som helst rätt att invända mot sådan behandling med framtida verkan (artikel 21.2 i GDPR). Om behandlingen av uppgifter grundar sig på den registrerades samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, artikel 9.1 a i GDPR eller enligt artikel 6.1 b i GDPR på ett avtal med den registrerade och utförs med hjälp av automatiserade processer, kan de registrerade personerna enligt artikel 20.1 i GDPR begära att få de personuppgifter som finns lagrade om dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till ett system hos en tredje part.

I princip har registrerade personer rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande enligt artikel 22.1 i GDPR. Om ett sådant automatiserat individuellt beslutsfattande är tillåtet enligt artikel 22.2 a–c i GDPR har de registrerade följande rättigheter enligt artikel 22.3 i GDPR: Rätt att uttrycka sin åsikt, rätt att motsätta sig att den personuppgiftsansvarige ingriper mot en person, rätt att ifrågasätta ett automatiserat individuellt beslutsfattande.

Registrerade personer har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, artikel 77 i GDPR. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för plattformsoperatören är:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irland

Webbadress: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Twitter:

Sociala nätverk

Twitter

Vi vill göra dig uppmärksam på att Twitter-kanalen bara är ett av flera alternativ att kontakta oss eller få information från oss.

Ansvarig (”plattformsoperatör”) för den gemensamma driften av vårt Twitter-konto (”fansidan”):

Twitter Inc.
1355 Market Street #900
San Francisco
CA 94103, USA

 

Registeransvarig för behandling av uppgifter om personer som bor i Förenta staterna:

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 AX07
Irland

I en överenskommelse enligt artikel 26.1 i GDPR har fastställts mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga vem som uppfyller vilka krav enligt GDPR

Plattformsoperatören ska göra det väsentliga innehållet i denna överenskommelse tillgängligt för de registrerade: För närvarande inte tillgänglig.

Kontaktuppgifter för dataskydd:

Kontaktuppgifterna för dataskydd finns i vår integritetspolicy som det finns en länk till här.

Plattformsoperatörens dataskyddsombud kan kontaktas via följande webbformulär

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

eller kontaktas på följande adresser:

Twitter International Company
Att: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IRLAND 

Twitter, Inc.
Att: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103

De registrerade har dessutom möjlighet att begära ytterligare information: https://support.twitter.com/articles/20170320#

Kategorier av registrerade:

Besökare som är registrerade och icke-registrerade på sociala medier på vår fansida

Vi vill uppmärksamma de registrerade på att de på eget ansvar använder den Twitter-tjänst med korta meddelande och de funktioner som erbjuds här. Detta gäller i synnerhet användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. delning, betygsättning).

Kategorier av personuppgifter:

Uppgifter som vi behandlar om icke-registrerade besökare på vår fansida: 

Endast vissa icke-personliga eller pseudonymiserade uppgifter om tweetaktivitet, t.ex. antalet profil- eller länkklick genom en viss tweet, är synliga för oss. De icke-personliga eller pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. IP-adress, namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Uppgifter som vi behandlar från våra webbplatsbesökare:
Genom att integrera Twitter-knappen (ren länk) eller tweeter på vår webbplats överförs inga IP-adresser från våra webbplatsbesökare till plattformsoperatören.

Uppgifter som plattformsoperatören behandlar om registrerade och icke-registrerade besökare på vår fansida:
Frivilligt angivna uppgifter, t.ex. användar-ID eller användarnamn som besökarna har registrerat sig under, delade profildata (namn, e-postadress, telefonnummer), kontakter i deras adressbok om de registrerade laddar upp eller synkroniserar den eller i förekommande fall betalningsinformation.
Dessutom utvärderar plattformsoperatören det innehåll som delas av registrerade besökare för att avgöra vilka ämnen de är intresserade av samt lagrar och behandlar konfidentiella meddelanden som de skickar direkt till andra användare och kan avgöra var de befinner sig med hjälp av GPS-data, information om trådlösa nätverk eller via deras IP-adress för att kunna skicka dem reklam eller annat innehåll.
Slutligen får plattformsoperatören också information när besökare exempelvis tittar på innehåll, även om de inte har skapat ett Twitter-konto. Dessa så kallade ”loggdata” kan vara IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, information om webbplatsen och tidigare besökta webbplatser, deras ort, deras mobiltelefonleverantör, den enhet de använder (inklusive enhets-ID och program-ID), de söktermer de använder och cookie-information.
Via Twitter-knappar eller -widgetar som är integrerade på webbplatsen och med hjälp av cookies kan plattformsoperatören dessutom registrera besök av registrerade besökare på dessa webbplatser och koppla dem till deras Twitter-profil. Informationen kan användas för att skräddarsy innehåll eller annonser efter dina behov.

Mer information om vilka uppgifter som plattformsoperatören behandlar finns på följande länk: twitter.com/de/privacy
För utvärdering kan plattformsoperatören använda analysverktyg som Twitter- eller Google Analytics. Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.
 

Uppgifternas ursprung:

Vi får uppgifterna från de registrerade direkt eller från plattformsoperatören.

Var plattformsoperatören får de registrerades uppgifter ifrån kan du se på följande länk: https://twitter.com/de/privacy
Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens insamling av uppgifter är tillåten.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Vi behandlar uppgifterna baserat på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 a i GDPR: De registrerade personernas samtycke
 • i förekommande fall artikel 6.1 b i GDPR: Fullgörande av ett avtal med den registrerade eller genomförande av åtgärder före avtalstillfället på begäran av den registrerade.
 • Artikel 6.1 f i GDPR berättigat intresse
  • Förenkling av kommunikation och datautbyte genom att de befintliga kommunikationskanalerna, t.ex. webbplatsen, pressmeddelanden, trycksaker och evenemang, kompletteras på ett bra sätt genom fansidan.
  • Främja försäljningen av eller efterfrågan på våra produkter och tjänster samt att vinna nya genom ett öppet beteende
  • Optimering av vår fansida

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, om överhuvudtaget, endast på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Artikel 9.2 a i GDPR: Den registrerade personens samtycke
 • Artikel 9.2 e i GDPR: Den registrerade har öppet offentliggjort personuppgifterna.

De rättsliga grunder på vilka plattformsoperatören baserar behandlingen av uppgifter finns på följande länk:

https://twitter.com/de/privacy

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens behandling av uppgifter är tillåten.

Syfte med databehandlingen:

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål:

 • Extern presentation och reklam
 • Kommunikation och datautbyte
 • Evenemangshantering
 • Ev. inledande och fullgörande av avtal

Information om i vilka syften plattformsoperatören behandlar uppgifterna finns på följande länk: https://twitter.com/de/privacy

Vi har inget inflytande över för vilka ändamål plattformsoperatören använder uppgifterna. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Lagringstid:

Plattformsoperatören ansvarar för lagring och radering av uppgifter. Information om detta finns på följande länk: https://twitter.com/de/privacy

Vi har inget inflytande över hur plattformsoperatören fastställer de regelbundna raderingsperioderna och på vilket sätt uppgifterna raderas. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Kategorier av mottagare

Endast våra anställda och tjänsteleverantörer som sköter vår fansida och behöver uppgifterna för ovan nämnda ändamål har tillgång till de uppgifter som vi behandlar. Om de registrerade publicerar sina uppgifter offentligt på vår fansida, publicerar dem fritt på Twitter och sprider dem, kommer dessa uppgifter att ingå i vårt erbjudande på vår fansida och kan kommas åt av våra följare, andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare.

De kategorier av mottagare som plattformsoperatören lämnar ut uppgifter till eller ger registrerade besökare möjlighet att lämna ut sina uppgifter, men också information om utbyte av uppgifter inom koncernen finns på följande länk: https://twitter.com/de/privacy

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens utlämnande av uppgifter till enskilda mottagare (kategorier). I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Överföring av uppgifter till tredje länder

Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida, publicerar dem fritt på Twitter och sprider dem kan våra följare, andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare över hela världen få tillgång till dem.

I samband med driften av vår fansida behandlas uppgifterna av Twitter Inc.

Den tillhörande dataöverföringen till USA som ett tredje land utan adekvat dataskyddsnivå säkerställs av EU-US Privacy Shield-certifieringen från Twitter Inc.: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Plattformsoperatören kommer att överföra uppgifterna till USA, Irland och alla andra länder där Twitter Inc. bedriver verksamhet och lagra och på annat sätt behandla dem där, oavsett var de registrerade är bosatta.

Överföringar av tillhörande uppgifter till tredjeländer säkerställs genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen enligt artikel 45 i GDPR eller genom lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR: https://twitter.com/de/privacy

Vi har inget inflytande över vilka överföringar av uppgifter som plattformsoperatören gör till tredje länder. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Vi har inget inflytande över vilka överföringar av uppgifter som plattformsoperatören gör till tredje länder. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Involverad logik och omfattning av profilering eller automatiserat individuellt beslutsfattande baserat på de insamlade uppgifterna

Involverad logik och omfattning av profilering eller automatiserat individuellt beslutsfattande baserat på de insamlade uppgifterna

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom lagring av IP-adressen, är plattformsoperatören skyldig att informera dem om detta. Information om detta finns på följande länk: https://twitter.com/de/privacy

För utvärdering kan plattformsoperatören använda analysverktyg som Twitter- eller Google Analytics. Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.
 

De registrerade personernas rättigheter:

De gemensamt personuppgiftsansvariga måste ge de registrerade olika rättigheter när det gäller behandlingen av deras uppgifter, som de kan göra gällande direkt mot plattformsoperatören:

Registrerade personer har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dem eller rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter om vissa villkor enligt artiklarna 15 till 18 i GDPR är uppfyllda. Registrerade personer har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter med verkan för framtiden (artikel 7.3 i GDPR). Du kan också invända mot den fortsatta behandlingen av dina uppgifter, som uteslutande grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (artikel 21.1 i GDPR), i den mån legitima intressen som utesluter behandling av uppgifter uppstår på grund av din särskilda personliga situation och det inte längre finns några tvingande legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla dina uppgifter. Om personuppgifter behandlas med syftet direktreklam har den registrerare rätt att när som helst rätt att invända mot sådan behandling med framtida verkan (artikel 21.2 i GDPR). Om behandlingen av uppgifter grundar sig på den registrerades samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, artikel 9.1 a i GDPR eller enligt artikel 6.1 b i GDPR på ett avtal med den registrerade och utförs med hjälp av automatiserade processer, kan de registrerade personerna enligt artikel 20.1 i GDPR begära att få de personuppgifter som finns lagrade om dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till ett system hos en tredje part.

I princip har registrerade personer rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande enligt artikel 22.1 i GDPR. Om ett sådant automatiserat individuellt beslutsfattande är tillåtet enligt artikel 22.2 a–c i GDPR har de registrerade följande rättigheter enligt artikel 22.3 i GDPR: Rätt att uttrycka sin åsikt, rätt att motsätta sig att den personuppgiftsansvarige ingriper mot en person, rätt att ifrågasätta ett automatiserat individuellt beslutsfattande.

De registrerade har möjligheter att begränsa behandlingen av uppgifter i de allmänna inställningarna i sitt Twitter-konto, samt under punkten ”Sekretess och dataskydd”. Dessutom kan du i mobila enheter (smarttelefoner, surfplattor) begränsa plattformsoperatörens åtkomst till kontakt- och kalenderuppgifter, foton, platsdata osv. i inställningarna där. Detta beror dock på vilket operativsystem som används.

De registrerade kan få information om möjligheten att se sina egna uppgifter hos plattformsoperatören här:

https://support.twitter.com/articles/20172711#

De registrerade kan ta reda på vilka slutsatser som plattformsoperatören drar om dem här: https://twitter.com/your_twitter_data

De registrerade kan hitta information om de tillgängliga inställningsmöjligheterna för personalisering och dataskydd här (med fler hänvisningar): https://twitter.com/personalization

Eftersom Twitter Inc. är en utomeuropeisk leverantör med en europeisk filial endast på Irland, är företaget enligt sin egen tolkning inte bunden till de tyska dataskyddsbestämmelserna. Detta gäller till exempel rätten till information, blockering eller radering av uppgifter eller möjligheten att invända mot användningen av användarens uppgifter i reklamsyfte.

På grund av överenskommelserna om EU-US Privacy Shield måste Twitter Inc. därför ge de registrerade personerna olika rättigheter som de sedan kan göra gällande direkt gentemot Twitter Inc.: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Mer information finns på följande länk: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Mer information om detta och andra sociala nätverk och hur registrerade kan skydda sina uppgifter finns även här: https://www.youngdata.de/.

Registrerade personer har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, artikel 77 i GDPR. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för plattformsoperatören är:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webbadress: http://gdprandyou.ie/contact-us/

YouTube:

Socialt nätverk:

YouTube

Vi vill göra dig uppmärksam på att YouTube bara är ett av flera alternativ att kontakta oss eller få information från oss.

Ansvarig för den gemensamma driften av fansidan (”plattformsoperatör”):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View

CA, 94043 USA

I en överenskommelse enligt artikel 26.1 i GDPR har fastställts mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga vem som uppfyller vilka krav enligt GDPR

Överenskommelsen enligt artikeln 26.1 i GDPR finns på följande länk:

Inte tillgängligt ännu!

Plattformsoperatören ska göra det väsentliga innehållet i denna överenskommelse tillgängligt för de registrerade.

Kontaktuppgifter för dataskydd:

Kontaktuppgifterna till dataskyddet hittar du i vår integritetspolicy som är länkad här, eller så kan plattformsoperatörens dataskyddsombud kontaktas via följande webbformulär:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Kategorier av registrerade:

Besökare som är registrerade och icke-registrerade på sociala medier på vår fansida

Kategorier av personuppgifter:

Uppgifter som plattformsoperatören behandlar om registrerade och icke-registrerade besökare på vår fansida finns på följande länk:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Uppgifternas ursprung:

Vi får uppgifterna från de registrerade direkt eller från plattformsoperatören.

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens insamling av uppgifter är tillåten.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Vi behandlar uppgifterna baserat på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 a i GDPR: De registrerade personernas samtycke
 • i förekommande fall artikel 6.1 b i GDPR: Fullgörande av ett avtal med den registrerade eller genomförande av åtgärder före avtalstillfället på begäran av den registrerade.
 • Artikel 6.1 f i GDPR berättigat intresse
  • Optimering av vår fansida
  • Främja försäljningen av eller efterfrågan på våra produkter och tjänster
  • Förenkla kommunikation och datautbyte

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, om överhuvudtaget, endast på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Artikel 9.2 a i GDPR: Den registrerade personens samtycke
 • Artikel 9.2 e i GDPR: Den registrerade har öppet offentliggjort personuppgifterna.

De rättsliga grunder på vilka plattformsoperatören baserar behandlingen av uppgifter finns på följande länk:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom att lagra IP-adressen, kommer plattformsoperatören att inhämta de registrerades samtycke i förväg.

I synnerhet är plattformsoperatören skyldig att informera de registrerade om i vilket syfte och på vilken rättslig grund det första besöket på en fansida också genererar poster i det så kallade Local Storage för icke-registrerade besökare och om personuppgifter om icke-registrerade besökare (t.ex. IP-adress eller andra uppgifter som sammanfattas som personuppgifter) även används för att skapa profiler.

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens behandling av uppgifter är tillåten.

Syfte med databehandlingen:

Uppgifterna behandlas i följande syften:

 • Extern presentation och reklam
 • Kommunikation och datautbyte
 • Evenemangshantering
 • Ev. inledande och fullgörande av avtal

Vi har inget inflytande över för vilka ändamål plattformsoperatören använder uppgifterna. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Lagringstid:

Lagring och radering av uppgifter är plattformsoperatörens skyldighet enligt artikel 26.1 i GDPR. Information om detta finns på följande länk:

Kategorier av mottagare

Endast våra anställda och tjänsteleverantörer som sköter vår fansida och behöver uppgifterna för ovan nämnda ändamål har tillgång till de uppgifter som vi behandlar. Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare få tillgång till dem.

De kategorier av mottagare som plattformsoperatören lämnar ut uppgifter till eller ger registrerade besökare möjlighet att lämna ut sina uppgifter, men också information om utbyte av uppgifter inom koncernen finns på följande länk: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens utlämnande av uppgifter till enskilda mottagare (kategorier). I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Överföring av uppgifter till tredje länder:

Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare över hela världen få tillgång till dem.

I samband med driften av vår fansida överför dessutom plattformsoperatören uppgifter till tredje länder.

Överföringar av tillhörande uppgifter till tredjeländer säkerställs genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen enligt artikel 45 i GDPR eller genom lämpliga skyddsåtgärder enligt artikel 46 i GDPR:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Inc. är Privacy Shield-certifierat: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

På grund av överenskommelserna om EU-US Privacy Shield måste Google därför ge de registrerade personerna olika rättigheter som de sedan kan göra gällande direkt gentemot Google.

Vi har inget inflytande över vilka överföringar av uppgifter som plattformsoperatören gör till tredje länder. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Involverad logik och omfattning av profilering eller automatiserat individuellt beslutsfattande baserat på de insamlade uppgifterna

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom att lagra IP-adressen är plattformsoperatören enligt artikel 26.1 i GDPR skyldig att informera om detta. I synnerhet är plattformsoperatören skyldig att informera de registrerade om ändamålen och den rättsliga grunden om en sessionscookie och tre cookies med en livslängd på mellan fyra månader och två år lagras efter att en undersida har öppnats på vår fansida.

Information om detta finns på följande länk:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

De registrerade personernas rättigheter:

De gemensamt personuppgiftsansvariga måste ge de registrerade olika rättigheter när det gäller behandlingen av deras uppgifter, som de kan göra gällande direkt mot plattformsoperatören på grundval av överenskommelsen som avses i artikel 26.1 i GDPR:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Registrerade personer har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dem eller rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter om vissa villkor enligt artiklarna 15 till 18 i GDPR är uppfyllda. Registrerade personer har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter med verkan för framtiden (artikel 7.3 i GDPR). Du kan också invända mot den fortsatta behandlingen av dina uppgifter, som uteslutande grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (artikel 21.1 i GDPR), i den mån legitima intressen som utesluter behandling av uppgifter uppstår på grund av din särskilda personliga situation och det inte längre finns några tvingande legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla dina uppgifter. Om personuppgifter behandlas med syftet direktreklam har den registrerare rätt att när som helst rätt att invända mot sådan behandling med framtida verkan (artikel 21.2 i GDPR). Om behandlingen av uppgifter grundar sig på den registrerades samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, artikel 9.1 a i GDPR eller enligt artikel 6.1 b i GDPR på ett avtal med den registrerade och utförs med hjälp av automatiserade processer, kan de registrerade personerna enligt artikel 20.1 i GDPR begära att få de personuppgifter som finns lagrade om dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till ett system hos en tredje part.

I princip har registrerade personer rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande enligt artikel 22.1 i GDPR. Om ett sådant automatiserat individuellt beslutsfattande är tillåtet enligt artikel 22.2 a–c i GDPR har de registrerade följande rättigheter enligt artikel 22.3 i GDPR: Rätt att uttrycka sin åsikt, rätt att motsätta sig att den personuppgiftsansvarige ingriper mot en person, rätt att ifrågasätta ett automatiserat individuellt beslutsfattande.

Registrerade personer har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, artikel 77 i GDPR. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för plattformsoperatören är:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webbadress: http://gdprandyou.ie/contact-us/

LinkedIn:

Sociala nätverk

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Vi vill göra dig uppmärksam på att LinkedIn bara är ett av flera alternativ att kontakta oss eller få information från oss.

Ansvarig (”plattformsoperatör”) för den gemensamma driften av vårt LinkedIn-konto (”fansidan”):

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94 085, USA

Registeransvarig för behandling av uppgifter om personer som bor i Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) samt i Schweiz:

LinkedIn Irland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Irland

I en överenskommelse enligt artikel 26.1 i GDPR har fastställts mellan de gemensamt personuppgiftsansvariga vem som uppfyller vilka krav enligt GDPR

Plattformsoperatören ska göra det väsentliga innehållet i denna överenskommelse tillgängligt för de registrerade: För närvarande inte tillgänglig

Kontaktuppgifter för dataskydd:

Kontaktuppgifterna för dataskydd finns i vår integritetspolicy som det finns en länk till här.

Plattformsoperatörens dataskyddsombud kan kontaktas på följande webbformulär https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO eller på följande adress:

Jonathan Adams
Senior Privacy Counsel

LinkedIn Corporation
Legal Department – Privacy
1000 W. Maude Ave.
Sunnyvale, Kalifornien 94 085

Kategorier av registrerade:

Besökare som är registrerade och icke-registrerade på sociala medier på vår fansida

Vi vill uppmärksamma de registrerade på att de på eget ansvar använder LinkedIn och dess funktioner. Detta gäller i synnerhet användningen av de interaktiva funktionerna (t.ex. delning, betygsättning).

Kategorier av personuppgifter:

Uppgifter som vi behandlar om registrerade besökare på vår fansida:

Användar-ID eller användarnamn under vilket de registrerade har registrerat sig, profiluppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer), ProFinder-profiluppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet, löneförväntningar, foto, lokaliseringsuppgifter, kunskaper och bekräftelser av kunskaper, yrkesmässiga prestationer (t.ex. beviljande av patent, yrkesmässiga erkännanden, projekt), eventuellt även speciella kategorier av personuppgifter såsom religiös tillhörighet, hälsouppgifter osv, uppgifter som härrör från innehållsdelning, meddelanden och kommunikation, uppgifter som krävs i samband med att avtal inleds och fullföljs på begäran av registrerade besökare, andra uppgifter och annat innehåll som fritt publiceras, tillhandahålls, sprids, publiceras eller laddas upp av registrerade personer på LinkedIn eller via deras LinkedIn-konto.

I övrigt behandlar vi bara pseudonymiserade uppgifter, t.ex. statistik och insikter om hur människor interagerar med vår fansida, inlägg, sidor, videor och annat innehåll som tillhandahålls via den (sidaktivitet, sidvisningar, ”gilla”-markeringar, räckvidd, allmän demografisk information, orts- och intressespecifik information om ålder, kön, land, stad, språk), utvärderingar av våra annonsers framgång och bakgrund samt utvärderingar av antalet ansökningar som har kommit in via LinkedIn. 

De pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Uppgifter som vi behandlar om icke-registrerade besökare på vår fansida:

Pseudonymiserade uppgifter, t.ex. statistik och insikter om hur människor interagerar med vår fansida, inlägg, sidor, videor och annat innehåll som tillhandahålls via den (sidaktivitet, sidvisningar, ”gilla”-markeringar, räckvidd, allmän demografisk information, orts- och intressespecifik information om ålder, kön, land, stad, språk), utvärderingar av våra annonsers framgång och bakgrund.

De pseudonymiserade uppgifterna kan inte sammanföras av oss med motsvarande kännetecken (t.ex. namn). På så sätt kan vi inte identifiera enskilda besökare som därmed förblir anonyma för oss.

Information som vi behandlar om våra webbplatsbesökare:

Genom att integrera LinkedIn-knappen (ren länk) på vår webbplats överförs inga IP-adresser från våra webbplatsbesökare till plattformsoperatören.

Uppgifter som plattformsoperatören behandlar om registrerade och icke-registrerade besökare på vår fansida finns på följande länk:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Plattformsoperatören kan använda olika analysverktyg för utvärdering.

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

Uppgifternas ursprung

Vi får uppgifterna från de registrerade direkt eller från plattformsoperatören.

Var plattformsoperatören får de registrerades uppgifter ifrån finns på följande länk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens insamling av uppgifter är tillåten.

Rättslig grund för behandlingen av uppgifter

Vi behandlar uppgifterna baserat på följande rättsliga grunder:

 • Artikel 6.1 a i GDPR: De registrerade personernas samtycke
 • i förekommande fall artikel 6.1 b i GDPR: Fullgörande av ett avtal med den registrerade eller genomförande av åtgärder före avtalstillfället på begäran av den registrerade.
 • Artikel 6.1 f i GDPR berättigat intresse
  • Förenkling av kommunikation och datautbyte genom att de befintliga kommunikationskanalerna, t.ex. webbplatsen, pressmeddelanden, trycksaker och evenemang, kompletteras på ett bra sätt genom fansidan.
  • Främja försäljningen av eller efterfrågan på våra produkter och tjänster samt att vinna nya genom ett öppet beteende och regelbundna bidrag för
  • Optimering av vår fansida

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter, om överhuvudtaget, endast på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Artikel 9.2 a i GDPR: Den registrerade personens samtycke
 • Artikel 9.2 e i GDPR: Den registrerade har öppet offentliggjort personuppgifterna.

De rättsliga grunder på vilka plattformsoperatören baserar behandlingen av uppgifter finns på följande länk:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har inget inflytande över eller effektiva sätt att kontrollera om plattformsoperatörens behandling av uppgifter är tillåten.

Syfte med databehandlingen

Vi behandlar uppgifterna för följande ändamål:

 • Extern presentation och reklam
 • Kommunikation och datautbyte
 • Evenemangshantering
 • Ev. inledande och fullgörande av avtal

Information om i vilka syften plattformsoperatören behandlar uppgifterna finns på följande länk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har inget inflytande över för vilka ändamål plattformsoperatören faktiskt använder uppgifterna. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Lagringstid:

Plattformsoperatören ansvarar för lagring och radering av uppgifter. Information om detta finns på följande länk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har inget inflytande över hur plattformsoperatören fastställer de regelbundna raderingsperioderna och på vilket sätt uppgifterna raderas. I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Kategorier av mottagare

Endast våra anställda och tjänsteleverantörer som sköter vår fansida och behöver uppgifterna för ovan nämnda ändamål har tillgång till de uppgifter som vi behandlar. Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare få tillgång till dem.

De kategorier av mottagare som plattformsoperatören lämnar ut uppgifter till eller ger den registrerade besökaren möjlighet att lämna ut sina uppgifter, men också information om utbyte av uppgifter inom koncernen finns på följande länk: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens utlämnande av uppgifter till enskilda mottagare (kategorier). I detta avseende har heller inga effektiva kontrollmöjligheter.

Överföring av uppgifter till tredje länder

Om de registrerade lägger ut sina uppgifter offentligt på vår fansida kan andra registrerade och eventuellt även icke-registrerade besökare över hela världen få tillgång till dem.

I samband med driften av vår fansida behandlas uppgifterna av LinkedIn Corporation. Den tillhörande dataöverföringen till USA som ett tredje land utan adekvat dataskyddsnivå säkerställs av EU-US Privacy Shield-certifieringen från LinkedIn Corporation:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom lagring av IP-adressen, är plattformsoperatören skyldig att informera dem om detta. Information om detta finns på följande länkar:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Plattformsoperatören kan använda olika analysverktyg för utvärdering.

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

Involverad logik och omfattning av profilering eller automatiserat individuellt beslutsfattande baserat på de insamlade uppgifterna

Om de registrerade spåras genom insamling av uppgifter, antingen genom användning av cookies eller jämförbara tekniker eller genom lagring av IP-adressen, är plattformsoperatören skyldig att informera dem om detta. Information om detta finns på följande länkar:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Plattformsoperatören kan använda olika analysverktyg för utvärdering.

Vi har inget inflytande över plattformsoperatörens användning av sådana verktyg och har heller inte informerats om sådan potentiell användning. Om plattformsoperatören använder verktyg av detta slag för vår fansida har vi varken beställt, godkänt eller stöttat dem på något annat sätt. Vi får inte heller tillgång till de uppgifter som har samlats in under analysen. Dessutom har vi ingen möjlighet att förhindra eller stoppa användningen av sådana verktyg på vår fansida och vi har heller inga andra effektiva kontrollmöjligheter.

De registrerade personernas rättigheter:

De gemensamt personuppgiftsansvariga måste ge de registrerade olika rättigheter när det gäller behandlingen av deras uppgifter, som de kan göra gällande direkt mot plattformsoperatören:

Registrerade personer har rätt till information, rättelse eller radering av de personuppgifter som rör dem eller rätt till begränsning av den personuppgiftsansvariges behandling av uppgifter om vissa villkor enligt artiklarna 15 till 18 i GDPR är uppfyllda. Registrerade personer har också rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter med verkan för framtiden (artikel 7.3 i GDPR). Du kan också invända mot den fortsatta behandlingen av dina uppgifter, som uteslutande grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse enligt artikel 6.1 f i GDPR (artikel 21.1 i GDPR), i den mån legitima intressen som utesluter behandling av uppgifter uppstår på grund av din särskilda personliga situation och det inte längre finns några tvingande legitima skäl för den personuppgiftsansvarige att fortsätta att behandla dina uppgifter. Om personuppgifter behandlas med syftet direktreklam har den registrerare rätt att när som helst rätt att invända mot sådan behandling med framtida verkan (artikel 21.2 i GDPR). Om behandlingen av uppgifter grundar sig på den registrerades samtycke i enlighet med artikel 6.1 a, artikel 9.1 a i GDPR eller enligt artikel 6.1 b i GDPR på ett avtal med den registrerade och utförs med hjälp av automatiserade processer, kan de registrerade personerna enligt artikel 20.1 i GDPR begära att få de personuppgifter som finns lagrade om dem i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att få dem överförda till ett system hos en tredje part.

I princip har registrerade personer rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande enligt artikel 22.1 i GDPR. Om ett sådant automatiserat individuellt beslutsfattande är tillåtet enligt artikel 22.2 a–c i GDPR har de registrerade följande rättigheter enligt artikel 22.3 i GDPR: Rätt att uttrycka sin åsikt, rätt att motsätta sig att den personuppgiftsansvarige ingriper mot en person, rätt att ifrågasätta ett automatiserat individuellt beslutsfattande.

 • De registrerade kan hitta information om de tillgängliga inställningsmöjligheterna för personalisering och dataskydd här (med fler hänvisningar):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

 • På grund av överenskommelserna om EU-US Privacy Shield måste LinkedIn Corporation därför ge de registrerade personerna olika rättigheter som de sedan kan göra gällande direkt gentemot LinkedIn Corporation: privacyshield@linkedin.com
 • Mer information om detta och andra sociala nätverk och hur registrerade kan skydda sina uppgifter finns även här: https://www.youngdata.de/.

Registrerade personer har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om de anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen, artikel 77 i GDPR. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för plattformsoperatören är:

Data Protection Commission

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Irland

Webbadress: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Webbadress: http://gdprandyou.ie/contact-us/