Privacyverklaring

1. Algemeen
LIQUI MOLY GmbH (hierna te noemen: LIQUI MOLY), Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Duitsland, is exploitant van de website www.liqui-moli.com en van andere websites en wil u daarom in de navolgende privacyverklaring informeren over de mate waarin gegevens bij het gebruik van onze websites worden verzameld en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Bovendien wil LIQUI MOLY aanduiden welke rechten u in dit verband hebt. Opmerking: Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor de website www.liqui-moly.com inclusief eventuele subpagina's en subdomeinen (zoals shop.liqui-moly.de). Op onze websites kunt u naar andere websites gaan. Op deze pagina's gelden de eigen privacybepalingen, waarvan de inhoud de verantwoordelijkheid is van de exploitanten van deze websites. Zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens heeft bij LIQUI MOLY GmbH de hoogste prioriteit. Wij houden ons bij het verwerken daarvan aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaraan gerelateerde nationale bepalingen. Wanneer u onze website bezoekt, slaan de webservers ten behoeve van de systeembeveiliging standaard en tijdelijk de verbindingsgegevens van de aanvragende computer op, de subpagina's die u bij ons bezoekt, de datum en de duur van het bezoek, de herkenningsgegevens van het gebruikte browser- en besturingssysteemtype en de website van waaruit u ons bezoekt.

Dit record bestaat uit

 • de pagina van waaruit het bestand is opgevraagd,
 • de naam van het bestand,
 • de datum en het tijdstip van de raadpleging,
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens,
 • de toegangsstatus (bestand overdragen, bestand niet gevonden),
 • de beschrijving van het type webbrowser dat wordt gebruikt,
 • het IP-adres van de aanvragende computer verkort tot de laatste drie cijfers.

Deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Het aanmaken van persoonsgerelateerde gebruikersprofielen is daarmee uitgesloten. Deze gegevens worden na het beëindigen van de verbinding gewist of geanonimiseerd.

Daarnaast verzamelen wij in andere gevallen persoonsgegevens van u, en wel

 • wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of via het contactformulier,
 • bij gebruik van de beveiligde delen 'Mijn gebruikersaccount' in de online shop,
 • als u zich abonneert op de nieuwsbrief/de persberichten/de digitale communicatie,
 • bij aanmelding in een van de fora en bij betaling van een bedrag,
 • door de voor de websitetracking gebruikte software,
 • om onze webserver te beveiligen en de goede werking van onze onlinediensten te garanderen,
 • bij de orderafhandeling via onze onlineshop,
 • tijdens het online sollicitatieproces.

Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats op basis van een doel (beoogd gebruik). We controleren ook regelmatig onze praktijken inzake gegevensverwerking om ervoor te zorgen dat we zo weinig mogelijk persoonsgegevens verwerken (principe van gegevensminimalisering).

2. Gegevens van de verantwoordelijke

Hieronder vindt u de gegevens van de verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 17 AVG:

Bedrijfsnaam en rechtsvorm: LIQUI MOLY GmbH, vertegenwoordigers: Günter Hiermaier, Dr. Uli Weller. Adres van de hoofdvestiging in de zin van art. 4 nr. 16 AVG: Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Duitsland. Contactgegevens: LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm. info@liqui-moly.deContactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: Bernhard C. Witt it.sec GmbH & Co. KG, Einsteinstraße 55, 89077 Ulm (Duitsland), tel.: +49 731 205 89-0, e-mail: datenschutz(at)it-sec.de

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam. Onder persoonsgegevens valt informatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum (voor zover vermeld). Statistische informatie die niet direct of indirect met u in verband kan worden gebracht, zoals de populariteit van afzonderlijke websites van ons aanbod of het aantal gebruikers van een pagina – zijn geen persoonsgegevens.

4. Bescherming van minderjarigen

Onze website is niet bedoeld voor minderjarigen en we verzamelen ook niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen.

Voor zover personen onder de 16 jaar persoonsgegevens aan ons doorgeven, is dit alleen toegestaan indien de ouder/voogd zelf toestemming heeft gegeven of ingestemd heeft met de toestemming van de jongere. Hiervoor moeten ons conform art. 8 lid 2 AVG de contactgegevens van de ouder/voogd worden doorgegeven zodat wij ons kunnen overtuigen van de toestemming of instemming van de ouder/voogd. Deze gegevens en de gegevens van de minderjarige worden dan in overeenstemming met deze privacyverklaring verwerkt.

Indien wij vaststellen dat een minderjarige onder de 16 jaar persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder/voogd of zonder imstemming met de toestemming van de minderjarige, zullen wij de gegevens onmiddellijk verwijderen.

5. Doeleinden van de gegevensverwerking en rechtsgrondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Contractvoorbereiding conform art. 6, lid 1, letter a) en b) van de AVG
 • Contractafwikkeling conform art. 6, lid 1, letter b) AVG
 • Klantenbeheer conform art. 6, lid 1, letter b), c) en f) AVG
 • Communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6, lid 1, letter a), b), c), f) AVG
 • Buitenweergave en reclame volgens art. 6, lid 1, letter a), f) AVG
 • Implementatie van toestemmingsverklaringen conform art. 6, lid 1, letter a) AVG
 • Waarborging van een correcte werking van een gegevensverwerkingsinstallatie volgens art. 6, lid 1, letter c) en f) van de AVG
 • Sollicitantenselectieprocedures voor personeels- en middelenbeheer op grond van art. 6 lid 1 letter a), b) AVG in combinatie met § 26 BDSG-Nieuw

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens binnen het kader van de wettelijke voorschriften of uw toestemming. Voor het vastleggen van de concrete opslagduur passen we daarvoor de volgende criteria toe: We bewaren de persoonsgegevens tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld (bv. bij beëindiging van een contractuele relatie of door de laatste activiteit, indien er geen blijvende verplichting bestaat, of in geval van intrekking van uw toestemming voor de concrete gegevensverwerking).

Bovendien worden deze gegevens alleen opgeslagen als

 • wettelijke bewaarplichten (bv. volgens AO en HGB) bestaan;
 • de gegevens nog nodig zijn voor de instelling en uitoefening van rechtsvorderingen of ter verdediging tegen rechtsvorderingen, bv. op grond van technologische en forensische eisen om aanvallen op onze webservers te voorkomen en te vervolgen;
 • de verwijdering in strijd is met het gerechtvaardigde belang van de betrokkenen; of
 • een andere uitzondering overeenkomstig art. 17 lid 3 van de AVG van toepassing is.

7. Rechten van betrokkenen

7.1. Recht op informatie en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt te allen tijde recht op informatie over uw persoonsgegevens die bij ons zijn verwerkt in overeenstemming met art. 15 AVG. Indien de gegevensverwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst volgens art. 6, lid 1, letter b) van de AVG, kunt u conform art. 20 lid 1 AVG eisen de over u opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen, resp. dat deze aan een systeem van een derde worden doorgegeven. U hebt er dus recht op dat uw gegevens direct worden doorgegeven.

7.2. Recht op rectificatie, beperking en verwijdering

Bovendien kunt u overeenkomstig art. 16 tot 18 AVG een rectificatie, beperking (blokkering) of wissing van uw persoonsgegevens van ons verlangen, als de gegevens bij ons verkeerd zijn verwerkt, er een reden is voor een beperking van de verdere gegevensverwerking of als de gegevensverwerking om verschillende redenen onrechtmatig is geworden, of als opslaan ervan om andere wettelijke redenen niet is toegestaan. Wij wijzen u erop dat uw recht op verwijdering door wettelijke bewaartermijnen beperkt kan zijn.

7.3. Recht van bezwaar

Als onze gegevensverwerking uitsluitend gebaseerd is op ons legitieme belang conform art. 6, lid 1 f) AVG, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking conform art. 21, lid 1, van de AVG. Dan stoppen we met de verwerking van uw gegevens, tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Verder heeft u altijd het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden met werking voor de toekomst conform art. 21 lid 2 van de AVG.

7.4. Herroepingsrecht

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, staat u in overeenstemming met art. 7 lid 3 van de AVG een herroepingsrecht met werking voor de toekomst toe.

7.5. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Het staat u vrij een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere nationale en internationale gegevensbeschermingswetten, art. 77 AVG.

De contactgegevens van de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit zijn:

De nationale functionaris voor gegevensbescherming Baden-Württemberg
Dr. Stefan Brink
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart, Duitsland

of

Königstraße 10a
70173 Stuttgart, Duitsland 

7.6 Contactgegevens

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons een informeel bericht sturen via onderstaande contactgegevens. Via de volgende contactgegevens kunt u uw toestemming ook intrekken en aangeven welke toestemming u wilt intrekken:

Bedrijfsnaam & rechtsvorm: LIQUI MOLY GmbH, adres: Jerg-Wieland-Straße 4, 89081 Ulm, Duitsland, e-mailadres: datenschutz@LIQUI-MOLY.de Internetformulierhttps://www.LIQUI-MOLY.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

8. Gegevensoverdracht door contact op te nemen

8.1. Contactformulier via https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html

Via het webformulier onder https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/kontaktformular.html vragen wij de volgende gegevens op:

 • Afdeling (optioneel)
 • Berichttekst (optioneel)
 • Aanspreekvorm (optioneel)
 • E-mailadres (verplicht)
 • Voor- en achternaam (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • Straat en huisnummer (optioneel)
 • Postcode (optioneel)
 • Land (verplicht)
 • Bedrijf (optioneel)

Gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, worden verwerkt ten behoeve van communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6, lid 1, letter a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden slechts zolang bewaard als verwerking ervan voor deze doeleinden noodzakelijk is of tot het verstrijken van eventuele daarop volgende bewaartermijnen.

8.2. Contactformulier via shop.liqui-moly.de/bezahlung

Via het webformulier op https://produkte.liqui-moly.de/bezahlung/ vragen wij de volgende gegevens op:

 • E-mailadres (verplicht)
 • Naam (optioneel)
 • Onderwerp (verplicht veld)
 • Berichttekst (verplicht veld)

Gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, worden verwerkt ten behoeve van communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6, lid 1, letter a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden slechts zolang bewaard als verwerking ervan voor deze doeleinden noodzakelijk is of tot het verstrijken van eventuele daarop volgende bewaartermijnen.

8.3. Contactformulier via www.shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de

Via het webformulier op https://shop.liqui-moly.de/stornierung_retoure_de/ vragen wij de volgende gegevens op:

 • E-mailadres (verplicht)
 • Naam (optioneel)
 • Onderwerp (verplicht veld)
 • Berichttekst (verplicht veld)

Gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, worden verwerkt ten behoeve van communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6, lid 1, letter a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden slechts zolang bewaard als verwerking ervan voor deze doeleinden noodzakelijk is of tot het verstrijken van eventuele daarop volgende bewaartermijnen.

8.4. Contactformulier via oliewegwijzer

Via het internetformulier in de Oliewegwijzer vragen we de volgende gegevens op:

- Gekozen voertuig (verplicht veld)
- Productgroep (verplicht veld)
- E-mailadres (verplicht veld)
- Telefoonnummer (optioneel)
- Uw bericht (verplicht veld)

Gegevens die u ons via het contactformulier verstrekt, worden verwerkt ten behoeve van communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6, lid 1, letter a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden slechts zolang bewaard als verwerking ervan voor deze doeleinden noodzakelijk is of tot het verstrijken van eventuele daarop volgende bewaartermijnen.

8.5. Contact opnemen via e-mail

Gegevens die u ons verstrekt om contact met u op te nemen via e-mail, worden verwerkt voor communicatie- en gegevensuitwisselingsdoeleinden conform art. 6 lid 1 letter a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden bewaard zolang de verwerking ervan voor deze doeleinden noodzakelijk is of tot het verstrijken van eventuele daarop volgende bewaartermijnen.

8.6 Contact opnemen via online chat

U kunt op onze website met ons chatten. De daarbij doorgegeven gegevens worden voor communicatie- en gegevensuitwisselingsdoeleinden verwerkt conform art. 6, lid 1, letter a), b), c), f) AVG. Deze gegevens worden slechts bewaard zolang de verwerking ervan voor deze doeleinden noodzakelijk is. De gegevensgeschiedenis (het chatprotocol) wordt in de regel na beëindiging van de chat onmiddellijk gewist, tenzij opslag voor bewijsdoeleinden in een juridische procedure noodzakelijk is, art. 17, lid 2, letter f) AVG.

9. Dealer en buitendienst zoeken via postcode

9.1. Dealer zoeken

Op onze website heeft u de mogelijkheid om onder https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/bezugsquellen.html via uw postcode geschikte dealers in uw buurt te zoeken. Bovendien worden er geen andere gegevens van u verzameld of opgeslagen. De postcode wordt na het zoeken niet opgeslagen.

9.2. Buitendienst zoeken

Bovendien kunt u als zakelijke klant via https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/aussendienst-suche.html via uw postcode de contactgegevens van de betreffende buitendienstmedewerkers bij u in de buurt zoeken. De postcode wordt na het zoeken niet opgeslagen.

10. Omgang met persoonsgegevens in het kader van de klantenaccount

10.1. Account particuliere klanten

We bieden u de mogelijkheid om een persoonlijk klantenaccount aan te maken. Voor het eerste gebruik moet u zich eenmalig registreren. Hiervoor hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • aanspreekvorm (verplicht veld),
 • voornaam, achternaam (verplicht veld),
 • E-mailadres (verplicht veld),
 • Wachtwoord (verplicht veld),
 • Geboortedatum (optioneel).

Voor de afwikkeling van bestellingen in de online shop hebben wij van u bovendien de volgende gegevens nodig:

 • Factuuradres (aanhef, voornaam, achternaam, e-mailadres, evt. bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land, geboortedatum (optioneel),
 • Leveradres (aanhef, voornaam, achternaam, evt. bedrijfsnaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, land),
 • Betalingsgegevens (Sepa-incasso, PayPal-gegevens, directe-overschrijving, creditcardgegevens).

Uw klantenaccount krijgt ook automatisch een klantnummer toegewezen.

Bovendien kunt u optioneel de volgende gegevens aan uw klantenrekening toevoegen:

 • Mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum

In het klantenaccount kan bovendien het gedeelte 'Mijn garage' worden opgeroepen. In dit deel kunt u als aangemelde klant de gegevens van uw voertuig opslaan en optioneel met gegevens zoals de volgende aanvullen:

 • Kilometerstand
 • Datum kentekenregistratie

Gegevens die u ons verstrekt in het kader van de registratie en bij bestellingen in de online shop gebruiken wij voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Contractvoorbereiding conform art. 6, lid 1, letter a) en b) AVG, communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6 lid 1 lid a), b), c), f) van de AVG, waarborgen dat een gegevensverwerkingsinstallatie naar behoren functioneert in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter c) en f) van de AVG:
  - terbeschikkingstelling van de klantenaccount,
  - uw klantenprofiel op onze website toegankelijk maken;
  - gebruik van de online shop op https://produkte.liqui-moly.de/
 • - authenticatie van geregistreerde gebruikers.
 • Contractafwikkeling conform art. 6, lid 1, letter b) AVG, klantenbeheer conform art. 6, lid 1, letter b), c) en f) AVG, communicatie en gegevensuitwisseling conform art. 6, lid 1, letter a), b), f) AVG:
  - bezorgen van leveringen,
  - betalingsafwikkeling,
  - vragen in verband met uw klantenaccount en/of geplaatste bestellingen,
  - informatie over wijzigingen van de algemene voorwaarden of privacyverklaring,
  - het verstrekken van een lijst van aankopen.
 • Presentatie en reclame volgens art. 6, lid 1, letter a) en f) AVG:
  - intern statistisch marktonderzoek,
  - verzending van de nieuwsbrief, voor zover uitdrukkelijk gevraagd,
  - het toesturen van productaanbevelingen voor eigen soortgelijke aanbiedingen, voor zover niet uitdrukkelijk ongewenst,
  - verstrekken van informatie, voor zover uitdrukkelijk gevraagd,
  - toezending van reclamemateriaal per post, tenzij uitdrukkelijk ongewenst.

10.2. My LIQUI MOLY-account

Wij bieden u de mogelijkheid om een persoonlijke my LIQUI MOLY-account in te stellen. Voor het eerste gebruik moet u zich eenmalig registreren. Hiervoor hebben we de volgende gegevens van u nodig:

 • aanspreekvorm (verplicht veld),
 • voornaam, achternaam (verplicht veld),
 • bedrijfsnaam (verplicht veld),
 • functie in de onderneming (verplicht veld),
 • straat, postcode, plaats, land (verplicht veld),
 • telefoonnummer (verplicht veld),
 • faxnummer (optioneel),
 • zakelijk e-mailadres (verplicht veld),
 • homepage (optioneel),
 • verkooppunt van de producten van LIQUI MOLY (optioneel),
 • evt. klantnummer bij LIQUI MOLY (optioneel),
 • indien van toepassing, informatie over de distributeur via welke de producten worden gekocht (optioneel).

11. Gebruik van onze online shop

In het kader van het gebruik van de online shop worden verdere persoonsgegevens en op transacties gebaseerde gegevens zoals gegevens over in opdracht gegeven samenstellingen van winkelmandjes en de evt. levering daarvan, de aangemaakte aankooplijsten en gegevens over bestellingen verzameld en opgeslagen. LIQUI MOLY zal deze persoonsgegevens en op transacties gebaseerde gegevens in eigen naam in technisch en logistiek opzicht verwerken, art. 6, lid 1, letter b) en f) van de AVG, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de gewenste diensten.

12. Forum

Het is voor u mogelijk om commentaren in ons LIQUI MOLY-forum https://forum-LIQUI-MOLY.de/ te schrijven. Voor de registratie op het forum hebben we uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres nodig. We vragen deze informatie om een transparantere en individuelere communicatie tussen de forumdeelnemers te bevorderen. Het opslaan van deze informatie is ook bedoeld om spam te voorkomen. U kunt uw registratie op ons forum op elk gewenst moment laten verwijderen. Stuur hiertoe een e-mail naar: datenschutz(at)liqui-moly.de. De door u in dit verband verstrekte gegevens worden uitdrukkelijk op vrijwillige basis en met uw toestemming verstrekt. De zo doorgegeven persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het doel waarvoor u ons uw gegevens ter beschikking stelt. Vanzelfsprekend kunt u uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact op via bovenstaande contactgegevens.

13. Gebruik van PayPal (geldt alleen voor het gebruik van de webshop)

Wij maken voor u in het kader van onze onlineshop betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal mogelijk. De betaling wordt daarbij via uw PayPal-account of met PayPal via uw creditcard of uw bankrekening afgehandeld. Bovendien biedt PayPal kopersbescherming en fiduciaire diensten aan.

Bij selectie van de betalingsdienstaanbieder PayPal in de online shop worden automatisch gegevens aan PayPal overgedragen. Als u kiest voor de betaalwijze PayPal gaat u uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van deze persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bestelgegevens, leveringsgegevens) met het oog op de uitvoering van de betaling en preventie van fraude.

De uitwisseling van gegevens vindt daarbij niet alleen plaats voor de uitvoering van de betaling, maar ook voor identificatie, fraudepreventie en reductie van ons uitvalrisico, in zoverre worden evt. ook gegevens uitgewisseld over de economische situatie en het aankoop- en betaalgedrag in het verleden. In dit verband worden door Klarna ook gegevens uitgewisseld met informatiebureaus, voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat en dit niet in strijd is met het gerechtvaardigde belang van de betrokkene.

De gegevens kunnen aan gelieerde ondernemingen worden doorgegeven, ook aan downstream dienstverleners (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en derden, voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst). Uw toestemmingsverklaring kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Herroeping heeft daarbij geen invloed op in het verleden uitgevoerde overdrachten. De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Ontvanger van de gegevens: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg

14. Betaalmethode creditcard (geldt alleen voor het gebruik van de webshop)

U kunt aankopen in onze onlineshop met een creditcard betalen via de betalingsdienstaanbieders CardProcess GmbH en Mollie B.V. De creditcardgegevens die hiervoor nodig zijn, voert u rechtstreeks in in een geïntegreerd formulier van onze betalingsdienstaanbieder.

Bij selectie van de betaalmethode 'Creditcard' worden automatisch gegevens aan onze dienstverlener overgedragen. Als u kiest voor betaling met creditcard geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het overdragen van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, koopprijs) die nodig zijn voor het uitvoeren van de betaling en fraudepreventie.

De gegevens kunnen aan gelieerde ondernemingen worden doorgegeven, ook aan downstream dienstverleners (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en derden, voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst). U kunt bovenstaande toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst bij CardProcess GmbH en Mollie B.V. herroepen. Herroeping heeft daarbij geen invloed op in het verleden uitgevoerde overdrachten. Ontvanger van de gegevens:

(1) CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe, Duitsland

(2) Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland

15. Betaalmethode Directe overschrijving (geldt alleen voor het gebruik van de webshop)

U kunt aankopen in onze onlineshop betalen door middel van een directe overschrijving via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH.

Via deze betaalwijze is een real time betalingsbevestiging aan ons als verkoper mogelijk, zodat wij onmiddellijk met de levering van uw bestelling kunnen beginnen.

Bij selectie van de betaalmethode 'Directe overschrijving' worden automatisch gegevens aan SOFORT GmbH overgedragen. Als u kiest voor betaling via directe overschrijving, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het overdragen van persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer(s), bankgegevens, PIN, TAN, koopprijs) die nodig zijn voor uitvoering van de betaling en fraudepreventie.

Uitwisseling van gegevens vindt daarbij niet alleen plaats voor het uitvoeren van de betaling, maar ook voor de identificatie en fraudepreventie. Binnen dat kader worden evt. ook gegevens uitgewisseld over de economische situatie en het aankoop- en betaalgedrag in het verleden. In dit verband worden door SOFORT GmbH gegevens ook met informatiebureaus uitgewisseld, voor zover hiervoor een gerechtvaardigd belang bestaat en dit niet in strijd is met het gerechtvaardigde belang van de betrokkene.

De gegevens kunnen aan gelieerde ondernemingen worden doorgegeven, ook aan downstream dienstverleners (verwerkers, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en derden, voor zover nodig voor de uitvoering van de overeenkomst). Bovenstaande toestemming kunt u op elk gewenst moment met werking voor de toekomst bij SOFORT GmbH intrekken. Herroeping heeft daarbij geen invloed op in het verleden uitgevoerde overdrachten.

De geldende bepalingen inzake gegevensbescherming van SOFORT GmbH zijn te vinden op www.SOFORT.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-SOFORT-gmbh/. Ontvanger van de gegevens: SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Duitsland.

16. Online sollicitatieprocedure

Om online bij ons te solliciteren, kunt u gebruikmaken van een online sollicitatiesysteem via de link https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/karriere.html. Te bereiken via de rubriek 'Bedrijf, carrière'. Het overdragen van de door u ingevoerde gegevens en de meegestuurde bijlagen gebeurt via een beveiligde https-verbinding. Uw elektronische sollicitatiegegevens worden door de betreffende verantwoordelijke personeelsafdeling in ontvangst genomen en alleen aan de voor de betreffende functie verantwoordelijke vakafdeling of aan de met de afwikkeling belaste personen doorgegeven. Alle betrokkenen behandelen uw sollicitatiedocumenten met de nodige zorgvuldigheid en absoluut vertrouwelijk. 

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a) AVG i.c.m. § 26 BDSG. Ingeval u solliciteert voor een functie die door derden (onze samenwerkingspartners of importeurs, zie ook punt 18) in een derde land wordt aangeboden, gaat u, met het indienen van de sollicitatiedocumenten, akkoord met het doorgeven van uw persoonsgegevens in het kader van de sollicitatieprocedure aan de genoemde derden in de betreffende derde landen.

Na afloop van de sollicitatieprocedure zullen wij uw sollicitatiedocumenten nog 3 maanden bewaren en daarna verwijderen of eventuele kopieën ervan vernietigen, voor zover wij geen arbeidsovereenkomst met u hebben gesloten. Mochten we uw sollicitatiedocumenten opnemen in onze talentenpool, dan zullen we u hiervan op de hoogte brengen. In de kennisgeving kunt u actief instemmen met verdere bewaring van uw documenten. Als u akkoord gaat met bewaring van uw documenten, worden ze een jaar lang bij ons bewaard. Houd er rekening mee dat sollicitaties die u ons per e-mail stuurt, onversleuteld aan ons worden doorgegeven. Wij adviseren daarom het gebruik van het online sollicitatieprogramma. 

We informeren u er ook over dat uw persoonsgegevens worden vergeleken met de terroristenlijsten van de VN en de EU volgens art. 13, 14 AVG.
Verantwoordelijk is LIQUI MOLY GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4 |89081 Ulm |DUITSLAND, datenschutz@liqui-moly.de. Hierbij worden de volgende gegevens van u verwerkt: naam en adres. De gegevens ontvangen wij in het kader van uw sollicitatie. De EU- en UN-terrorlijsten met de vergelijkingsgegevens zijn te vinden in de bijlagen van de EU-verordeningen 881/2002, 2580/2001 en 735/2011. Hiermee controleren we of we geen contractuele relaties aangaan of onderhouden met personen die op de terroristenlijsten van de VN of EU staan. Rechtsgrondslag voor het verwerken van uw gegevens is art. 6 lid 1 letter f) van de AVG. Ons legitieme belang is daarbij om boetes te vermijden die het gevolg zijn van het nalaten van dergelijke veiligheidscontroles conform § 130 lid 1 OWiG i.c.m. §§ 17, 18 AWG n.F. Indien u uw gegevens voor deze doeleinden niet ter beschikking stelt, kunnen wij geen contractuele relatie met u aangaan.
Toegang tot uw gegevens hebben slechts een vooraf gedefinieerde, beperkte groep van onze medewerkers (personeelsafdeling) en de voor de gegevenssynchronisatie ingezette dienstverlener FORMAT Software Service GmbH. Bij positieve treffers krijgen bovendien de volgende ontvangers toegang tot uw gegevens: externe functionaris voor gegevensbescherming, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), personeelsmanager en directie.
Er vindt geen gegevensoverdracht naar derde landen plaats.
Het resultaat van de gegevenssynchronisatie incl. tijdsaanduidingen wordt onmiddellijk gecontroleerd zodra u van ons een bevestiging hebt ontvangen en vervolgens gewist. Er is sprake van een uitzondering in geval van een positieve treffer: Uw gegevens worden dan na afloop van de daardoor geïnitieerde juridische procedure nog 6 jaar bewaard.
Indien bepaalde voorwaarden bestaan, hebt u volgens art. 15 bis art. 18 AVG recht op inzage, rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens of recht op beperking van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens (art. 21 lid 1 van de AVG), voor zover hiervoor uit uw bijzondere persoonlijke situatie gerechtvaardigde belangen bestaan om de gegevensverwerking uit te sluiten en voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde redenen meer bestaan voor de verdere gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen inzake gegevensbescherming, art. 77 AVG.
 

17. Gegevensverwerking en -gebruik voor externe weergave en reclamedoeleinden

Wij gebruiken uw gegevens zoals hieronder nader beschreven ook voor externe weergave en reclamedoeleinden conform art. 6, lid 1, letter a) en f) van de AVG.

17.1. Markt- en opinieonderzoek

Wij gebruiken uw gegevens (voorraadgegevens van uw klantenaccount, evt. andere vrijwillig verstrekte gegevens, transactiegegevens bij bestellingen in de webshop) indien u daar toestemming voor geeft voor markt- en opinieonderzoek.

Als u instemt met deze privacyverklaring hebt u de volgende toestemming gegeven:

Ik ga ermee akkoord dat LIQUI MOLY mijn persoonlijke gegevens voor markt- en opinieonderzoek voor eigen doeleinden verwerkt en gebruikt, zodat het aanbod van LIQUI MOLY nog verder kan worden verbeterd.

17.2. Offertes op maat

Wij willen u aanbiedingen doen die zo veel mogelijk op uw persoonlijke behoeften zijn toegesneden. De door u verstrekte en automatisch bij het bezoek aan onze website, het gebruik van uw klantenaccount en de online shop gegenereerde informatie gebruiken wij daarom om op u en uw interesses toegesneden reclame vorm te geven. We gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals uw aankoopgeschiedenis, ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, de datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website, de producten die u hebt bekeken. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend in gepseudonimiseerde vorm.

Als u akkoord bent gegaan met deze privacyverklaring hebt u de volgende toestemming gegeven:

Ik ga ermee akkoord dat LIQUI MOLY de door mij meegedeelde gegevens, overige in mijn klantenaccount opgeslagen informatie en gepseudonimiseerde gebruiksgegevens gebruikt om mij op mij persoonlijk afgestemde reclame, aanbiedingen en diensten per post, bij het gebruik van de online shop of bij aanmelding voor de nieuwsbrief, per e-mail toe te sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor externe weergave en reclamedoeleinden. Een mededeling in tekstvorm aan de bovengenoemde contactgegevens is dan voldoende.

17.3. Abonnement digitale communicatie

17.3.1 Particuliere klanten

U kunt zich op onze website onder https://www.liqui-moly.com/de/de/unternehmen/informiert- bleiben/newsletter.html aanmelden voor onze digitale communicatie. Via de digitale communicatie wordt u over actuele aanbiedingen van LIQUI MOLY GmbH geïnformeerd. Om u aan te melden hebben wij uw e-mailadres nodig. U kunt ook uw naam invullen, maar dat is niet verplicht. Als u ook uw naam opgeeft, zullen wij deze voor een persoonlijke adressering gebruiken. Daarna ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een e-mail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om de aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen. Pas door uw bevestiging wordt uw e-mailadres voor de toezending van de nieuwsbrief geactiveerd (Double-Opt-In-methode).

Als u zich voor de digitale communicatie hebt aangemeld, hebt u hiervoor de volgende toestemmingsverklaring afgegeven:

Ja, ik wil graag gratis via digitale communicatie over actuele producten, nieuws en aanbiedingen van LIQUI-MOLY worden geïnformeerd.

Optioneel kunt u ook bevestigen:

Ik heb de voorwaarden van de Privacyverklaring en alle daarin opgenomen toestemmingen gelezen en bevestig hiermee mijn goedkeuring.

Vanzelfsprekend kunt u uw toestemming voor de toekomst herroepen of bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief door op de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief zelf te klikken of door ons op bovenstaand adres een e-mail met deze wens te sturen.

17.3.2 Zakelijke klanten

U kunt zich op onze website onder https://www.liqui-moly.com/de/de/kontakt/newsletter.html aanmelden voor onze digitale communicatie. Via de digitale communicatie wordt u over actuele aanbiedingen van LIQUI MOLY GmbH geïnformeerd. Om u aan te melden, hebben we uw voor- en achternaam nodig om u als contactpersoon te kunnen verifiëren, uw zakelijke e-mailadres, de naam van uw bedrijf en de classificatie ervan. Deze gegevens worden in het CRM-systeem opgeslagen. Daarna ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een e-mail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om de aanmelding voor de nieuwsbrief te bevestigen. Pas door uw bevestiging wordt uw e-mailadres voor de toezending van de nieuwsbrief geactiveerd (Double-Opt-In-methode). Als u zich voor de digitale communicatie hebt aangemeld, hebt u hiervoor de volgende toestemmingsverklaring afgegeven:

Ja, ik wil graag gratis via digitale communicatie over actuele producten, nieuws en aanbiedingen van LIQUI-MOLY worden geïnformeerd.

Optioneel kunt u ook bevestigen:

Ik heb de voorwaarden van de Privacyverklaring en alle daarin opgenomen toestemmingen gelezen en bevestig hiermee mijn goedkeuring.

Vanzelfsprekend kunt u uw toestemming voor de toekomst herroepen of bezwaar maken tegen verdere verwerking van uw persoonsgegevens voor het toezenden van de nieuwsbrief door op de link 'Afmelden' in de nieuwsbrief zelf te klikken of door ons op bovenstaand adres een e-mail met deze wens te sturen.

17.4. Profiling (cookies en webtracking)

Profilering is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a) of f) van de AVG.

17.4.1. Cookies

Wij gebruiken in sommige delen van onze website zogenaamde cookies, bv. om de voorkeuren van de bezoekers te herkennen en de website optimaal te kunnen vormgeven. Dit vergemakkelijkt de navigatie en maakt een website heel gebruiksvriendelijk. Cookies helpen ons ook bij het identificeren van bijzonder populaire delen van ons internetaanbod. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden geplaatst. Ze maken het mogelijk om informatie over een bepaalde periode te bewaren en de computer van de bezoeker te identificeren. Voor een betere gebruikersbegeleiding en individuele weergave van de prestaties maken we gebruik van permanente cookies. Verder gebruiken we zogenaamde sessiecookies die automatisch worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser zo instellen dat hij u informeert over het plaatsen van cookies. Zo wordt het gebruik van cookies voor u transparant. Daarbij verzamelen wij de volgende technische verbindingsgegevens: De opgeroepen pagina van ons internetaanbod, uw IP-adres verkort tot de laatste drie cijfers, datum en tijd van de oproep, gebruikt eindapparaat, browserconfiguratiegegevens. Dit vindt plaats om de autorisatie van acties en de authenticatie van de aanvragende gebruiker van onze diensten te controleren. De rechtsgronden zijn art. 6 lid 1 letter c) i.c.m. art. 32 en art. 6, lid 1, letter f) AVG. Ons legitieme belang is de beveiliging van onze webserver om bijvoorbeeld aanvallen te voorkomen en de goede werking van onze diensten te garanderen.

Niet technisch noodzakelijke cookies plaatsen wij pas na uw uitdrukkelijke toestemming, die u vanzelfsprekend te allen tijde kunt herroepen.

In het kader van onze cookie-informatie op onze website hebt u met de volgende verklaring ingestemd:

Deze website maakt gebruik van tracking-cookies resp. tracking-software, om u o.a. de volledige functies van onze website te kunnen bieden en zo een betere online-beleving te realiseren. Meer informatie over de bij ons gebruikte cookies en webtrackingprocedures vindt u in ons privacybeleid. Alle technisch niet-essentiële cookies of onze trackingsoftware worden echter pas geactiveerd nadat u ons uw toestemming hebt gegeven.

Wanneer u het gebruik van cookies volledig uitsluit, kunt u bepaalde functies van onze website – inclusief de mogelijkheid tot opt-out van tracking op basis van cookies – niet gebruiken. Het is een optie om de opt-out-cookies toe te staan bij de diensten, waarbij u tracking wilt verhinderen. Houd er ook rekening mee dat het verwijderen van alle cookies ertoe leidt dat ook opt-outcookies worden verwijderd. U moet deze dus eventueel opnieuw instellen. Cookies zijn bovendien browsergebonden, d.w.z. dat ze in principe voor elke door u gebruikte browser op elk door u gebruikt apparaat afzonderlijk ingesteld moeten worden. De daarvoor nodige links vindt u hieronder bij de beschrijving van de betreffende service. De volgende cookies worden bij ons – indien u dit toestaat en niet één of meerdere opt-out-cookies hebt geplaatst – voor een nader beschreven doel gebruikt:

Naam van het cookieGebruiksdoelOpslagduurTechnisch noodzakelijkHerroepingsmogelijkheid van de toestemming (indien cookies technisch niet nodig)_gaOnderscheid van de gebruikers2 jaarJa
_gat_TR0Vereenvoudiging van de vraagfrequentie1 minuutJa
_trga_trga Tracking
Ja
_trga_gidOnderscheid tussen gebruikers24 uurJa
_utmaOnderscheid tussen gebruikers en sessies. Dit cookie wordt aangemaakt als het javascript libr-cookie wordt bijgewerkt.2 jaar vanaf updateJa
_utmzOpslag van de bron, die verklaart hoe de website door de gebruiker is bereikt.6 jaar vanaf updateJa
spamshieldE-mail Spam-herkenningper sessieJa
trcontrolTracking OptOutpermanentJa
frontendShop-systeem WinkelwagenpermanentJa
frontend_cidShop-systeem WinkelwagenpermanentJa


17.4.2. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zg. 'cookies', d.w.z. tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP- adres door Google evenwel in landen van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Een manier om bezwaar te maken tegen webanalyse door Google Analytics is door een opt-outcookie in te stellen, die Google opdracht geeft uw gegevens niet voor webanalysedoeleinden op te slaan of te gebruiken. Houd er rekening mee dat bij deze oplossing de webanalyse slechts zo lang niet zal plaatsvinden als het opt-out-cookie door de browser wordt opgeslagen. Als u het opt-out-cookie nu wilt instellen, klikt u hier 

U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door de desbetreffende instellingen van uw browsersoftware aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze internetpagina's gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren. De huidige link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ontvanger van de gegevens: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt bij ons voor de door het doel bepaalde duur opgeslagen en vervolgens gewist. Hierbij worden sessiecookies direct na de sessie verwijderd. Overige cookies blijven langer achter en vervallen uiterlijk na twee jaar.

17.4.3. YouTube-video ingebed via iFrame

We gebruiken YouTube, een dienst van Google, om u videocontent te laten zien. Om uw privacy te beschermen, hebben we daarbij de uitgebreide privacymodus geactiveerd.

Ook YouTube gebruikt cookies om informatie over de bezoekers van hun website te verzamelen. YouTube gebruikt deze onder andere om videostatistieken te verzamelen, fraude te voorkomen en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Het openen van een video leidt in de regel ook tot een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk. Als u de video start, kan dit verdere gegevensverwerkingsprocessen activeren, vooral als u al bij Youtube bent aangemeld. Daar hebben we geen invloed op. Meer informatie over gegevensbescherming op YouTube vindt u in hun privacyverklaring (http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube)

Ontvanger van de gegevens: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

17.4.4. Social media plug-ins

Wij gebruiken op onze website Social Media Buttons (Youtube, Twitter, Facebook, Instagram) van Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc. etc. ('Aanbieders').

Deze socialmediabuttons zijn niet als plug-ins via een zogenaamde iFrame geïntegreerd, maar als links opgeslagen. Door op de social mediabuttons te klikken, wordt u direct naar de pagina van de betreffende provider doorgestuurd. Voor de naleving van de bepalingen inzake gegevensbescherming en voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de daar beschikbaar gestelde informatie over de gegevensverwerking is dan de desbetreffende aanbieder verantwoordelijk in de zin van art. 4 nr. 17 AVG.

Deze website maakt gebruik van Bing Ads, een programma van Microsoft Corporation ('Microsoft') met behulp van Universal Event Tracking (UEN) om remarketing en tracking te realiseren. Op uw computer wordt hiervoor een cookie geplaatst wanneer u via Bing of Yahoo op onze website bent terechtgekomen. In dit tekstbestand wordt informatie over het gebruik van onze website, dus de door u opgeroepen pagina's, gedurende 180 dagen door Bing Ads opgeslagen en vervolgens gewist. Deze informatie omvat onder andere de URL van de bezochte pagina, de URL van de verwijzingspagina en uw IP-adres. Door gebruik te maken van de remarketingfunctie kunnen wij u bij een latere zoekopdracht op een van de bovengenoemde zoekmachines speciaal op u afgestemde aanbiedingen doen.
Als u niet akkoord gaat met het verzamelen van de informatie, kunt u het plaatsen van cookies via de instellingen van uw gebruikte internetbrowser deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. De voorwaarden voor gegevensbescherming van Microsoft voor de omgang met verzamelde gegevens kunt u via de volgende link oproepen: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ 
Ontvanger van de gegevens: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS
Privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

17.4.5 Facebook Custom Audience
Onze website maakt gebruik van de service 'Facebook Custom Audience' met behulp van de zogenaamde pixelmethode zonder uitgebreide vergelijking van klantenlijsten met Facebook. Hiermee proberen we informatie te verkrijgen om onze website te optimaliseren, de bezoekerservaring te verbeteren en u indien nodig doelgerichte reclame-inhoud te presenteren.
Facebook kan daarbij via een op onze website geïntegreerde, onzichtbare pixel uw paginabezoeken volgen en protocolleren door bv. uw IP-adres en andere kenmerken voor de identificatie te gebruiken.
U kunt hier bezwaar tegen maken door een opt-outcookie aan te maken via de volgende link.
Ontvanger van de gegevens: Facebook Inc., Menlo Park, CA 512374, VS
Privacyschild: www.privacyshield.gov/participant

18. Ontvangers van de gegevens

De toegang tot uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens is beperkt tot onze medewerkers en de door ons ingeschakelde dienstverleners die op grond van hun taak met deze persoonsgegevens moeten omgaan.
Voor zover derden toegang tot uw gegevens hebben verkregen, hebben wij hiervoor van u toestemming verkregen of bestaat hiervoor een wettelijke basis. Toestemming om uw online sollicitatie door te sturen naar een van onze partners (samenwerkingspartners, importeurs) ook naar een derde land en ook zonder een adequaatheidsbesluit of geschikte garanties conform art. 44 AVG, geeft u, waarmee u zich bewust bent van de verbonden verhoogde risico's voor de veiligheid van uw gegevens.

Wij zetten voor de uitvoering van diensten en de verwerking van uw gegevens dienstverleners in (onder andere voor de hosting van uw gegevens in een veilig rekencentrum, de levering van bestelde goederen, verzending van brieven of e-mails en het onderhoud en de analyse van databanken, voor de vernietiging van documenten en dossiers, zogenaamde orderverwerking conform art. 28 AVG). De dienstverleners verwerken de gegevens uitsluitend op instructie van ons en zijn verplicht de geldende bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven. Alle verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en krijgen alleen toegang tot uw gegevens die nodig zijn voor de levering van de diensten in de mate en voor de periode die nodig is om de diensten te kunnen uitvoeren of voor de mate waarin u hebt ingestemd met de gegevensverwerking en het gebruik ervan. In het kader van de webtrackingprocedures worden de volgende ontvangers toegevoegd:


Google Inc. met betrekking tot Google Analytics, YouTube-video's via iFrame
De gegevensuitwisseling binnen de ondernemingsgroep waartoe wij behoren, vindt voor het overige uitsluitend binnen de EU/EER plaats en dient uitsluitend voor interne administratieve doeleinden. Onder ondernemingsgroep verstaan wij daarbij verbonden ondernemingen in de zin van art. 4 nr. 19 AVG.

19. Gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing

Schriftelijke reclame

Voor zover wettelijk toegestaan gebruiken wij evt. ook uw naam en het ons bekende postadres voor het toesturen van reclame voor eigen aanbiedingen. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter f) i.c.m. overweging 47 AVG. Ons legitieme belang is het stimuleren van de afzet of de vraag bij onze bestaande klanten. Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor toekomstige reclamedoeleinden. Een mededeling in tekstvorm aan de bovengenoemde contactgegevens is dan voldoende. Vervolgens verwijderen wij uw gegevens uit onze verzendlijst. De gegevens die uw bezwaar onderbouwen, zullen wij vervolgens nog 6 jaar bewaren conform art. 17 lid 3 letter e) AVG. Gedurende deze periode worden uw persoonsgegevens echter geblokkeerd voor verdere verwerking.

Telefonische reclame

Voor zover wettelijk toegestaan gebruiken wij evt. voor zakelijke klanten ook hun naam, bedrijfsnaam en het door hen opgegeven telefoonnummer om hen te informeren over eigen aanbiedingen, op voorwaarde dat zij er belang bij hebben. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter f) i.c.m. overweging 47 AVG, § 7 lid 2 nr. 2 UWG. Ons legitieme belang is het stimuleren van de verkoop of vraag bij onze bestaande zakelijke klanten. Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor toekomstige reclamedoeleinden. Een mededeling in tekstvorm aan de bovengenoemde contactgegevens is dan voldoende. Vervolgens verwijderen wij uw gegevens uit onze verzendlijst. De gegevens die uw bezwaar onderbouwen, zullen wij vervolgens nog 6 jaar bewaren conform art. 17 lid 3 letter e) AVG. Gedurende deze periode worden uw persoonsgegevens echter geblokkeerd voor verdere verwerking.

20. Doorgifte naar derde landen en rechtsgrondslag

Doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen vindt alleen plaats

 • in het kader van het gebruik van Google Analytics op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie inzake het EU-VS-privacyschild volgens art. 45 AVG.
 • in het kader van de activering van YouTube-video's, voor zover u akkoord bent gegaan conform art. 49 lid 1 letter a AVG.

De servers van een aantal van onze serviceproviders bevinden zich in de VS en andere landen buiten de Europese Unie. Bedrijven in deze landen zijn onderworpen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming die in het algemeen niet dezelfde mate van bescherming biedt als in de lidstaten van de Europese Unie. Voor zover uw gegevens worden verwerkt in een land dat niet beschikt over een erkend hoog niveau van gegevensbescherming zoals de Europese Unie, vindt dit plaats op basis van het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS-privacyschild, overeenkomstig art. 45 AVG of het EU-standaardcontract 2010 conform art. 46 lid 2 letter c AVG i.c.m. het besluit van de Europese Commissie van 05.02.2010 (2010/87/EU) of overeenkomstig art. 49 lid 1 letter a AVG.

21. Doorgifte aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke instanties

In uitzonderlijke gevallen verstrekken wij persoonsgegevens aan rechtshandhavings- en strafrechtelijke instanties. Dit gebeurt op grond van wettelijke verplichtingen, bv. op grond van het strafrecht, het belastingreglement, de wet op het witwassen van geld of de nationale politie.

22. Gegevensbeveiliging

Wij onderhouden de meest uiteenlopende veiligheidsmaatregelen zoals bedoeld in art. 32 AVG (technische en organisatorische maatregelen) ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Voor een veilige overdracht van de gegevens die u ons verstrekt, bieden wij u op onze website SSL/TLS-encryptie aan met de actuele versleutelingsprotocollen TLS v1.1. en TLS v1.2. Wij wijzen u erop dat de uitgebreide versleuteling van de overdrachtsweg eveneens afhankelijk is van uw internetbrowser. Wij raden u daarom aan uw internetbrowser up-to-date te houden, zodat de versleuteling automatisch wordt uitgevoerd volgens TLS v1.1. of TLS v1.2 als u onze website bezoekt.

Mocht u per e-mail contact met ons opnemen, dan wijzen wij u erop dat de vertrouwelijkheid van de doorgegeven informatie niet gegarandeerd is. De inhoud van de e-mails kan eventueel door derden worden ingezien. Wij raden u daarom aan om ons vertrouwelijke informatie per post of bij sollicitaties via ons online portaal te sturen. 

23. Prijsvraag
Van tijd tot tijd kunt u op onze website deelnemen aan prijsvragen of soortgelijke acties. In het kader van deze acties kunnen voor de afhandeling ook persoonsgegevens, waarvan de omvang op het betreffende deelnameformulier te vinden is, worden verzameld en opgeslagen. Gegevens die we niet dwingend nodig hebben om de prijsvraag uit te voeren, maar het ons bijvoorbeeld mogelijk maakt om u in geval van een gewonnen prijs sneller te informeren, zijn uitdrukkelijk als vrijwillig verstrekte gegevens aangeduid. De in het kader van een dergelijke prijsvraag door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afwikkeling van de actie (in het geval van een prijsvraag bv. voor het bepalen van de winnaar, het informeren van de winnaars en het toesturen van de prijs). Na afloop van de actie worden de gegevens van de deelnemers die niet gewonnen hebben, direct of in het geval van de winnaar na afloop van de wettelijke bewaarplicht verwijderd.

24. Sociale media

Facebook:

Sociaal netwerk:

facebook.com

Wij wijzen erop dat Facebook slechts een van de overige mogelijkheden is om contact met ons op te nemen of informatie van ons te ontvangen.

Verantwoordelijke met wie de fanpagina gezamenlijk wordt geëxploiteerd ('platformexploitant'):

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ierland

In een overeenkomst conform art. 26, lid 1, van de AVG is tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting uit hoofde van de AVG voldoet

De overeenkomst zoals bedoeld in artikel 26, lid 1, van de AVG is te vinden via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De platformexploitant stelt de essentiële inhoud van deze overeenkomst beschikbaar aan de betrokken personen.

Contactgegevens over gegevensbescherming:

De contactgegevens over de gegevensbescherming zijn te vinden via onze hier gelinkte privacyverklaring of de functionaris voor gegevensbescherming van de platformexploitant kan via het volgende webformulier gecontacteerd worden:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Categorieën van betrokken personen:

In het sociale netwerk geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina

Categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die we verwerken van niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina:

Gepseudonimiseerde gegevens, zoals statistieken en inzichten, zoals interactie met onze fanpagina's, berichten, pagina's, video's en andere inhoud (pagina-activiteiten, bekeken pagina's, 'likes', reikwijdte, algemene demografische informatie, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), beoordelingen van succes en achtergrond van onze advertenties.

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet met het betreffende toewijzingskenmerk (bv. naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die we verwerken van niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina:

Gepseudonimiseerde gegevens, zoals statistieken en inzichten, zoals interactie met onze fanpagina's, berichten, pagina's, video's en andere inhoud (pagina-activiteiten, bekeken pagina's, 'likes', reikwijdte, algemene demografische informatie, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), beoordelingen van succes en achtergrond van onze advertenties.

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet met het betreffende toewijzingskenmerk (bv. naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die de platformexploitant via de geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina verwerkt, vindt u via de volgende link:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Herkomst van de gegevens:

Wij ontvangen de gegevens van de betrokken personen direct of van de platformexploitant.
Wij hebben geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverzameling door de platformexploitant is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking:

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 6 lid 1 letter a) AVG: toestemming van betrokken personen,
 • evt. art. 6 lid 1 letter b) AVG: uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
 • art. 6, lid 1, letter f) AVG rechtmatig belang
  • optimalisatie van onze fanpagina
  • stimuleren van de verkoop van onze producten en diensten of van de vraag
  • vereenvoudiging van communicatie en gegevensuitwisseling

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken wij, indien van toepassing, alleen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 9 lid 2 letter a) AVG: toestemming van de betrokken persoon
 • art. 9, lid 2, letter e) AVG: de betrokkene heeft de persoonsgegevens openbaar gemaakt

De rechtsgronden waarop de platformexploitant de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:

https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getrackt, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, dient de platformexploitant de toestemming van de betrokkenen vooraf te verkrijgen.

In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokken personen te informeren over de doeleinden en de rechtsgrondslag waarop de eerste oproeping van een fanpagina ook bij niet geregistreerde bezoekers gegevens in de zogenaamde Local Storage genereert en of ook persoonsgegevens van niet geregistreerde bezoekers (bv. IP-adres of andere gegevens die tot persoonsgegevens samenvoegen) voor het aanmaken van profielen worden gebruikt.

Wij hebben er geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverwerking door de platformexploitant is toegestaan

Doeleinden van de verwerking:

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Externe weergave en reclame
 • Communicatie en gegevensuitwisseling
 • Eventmanagement
 • Evt. contractvoorbereiding en -afwikkeling

Wij hebben geen invloed op de doeleinden waarvoor de platformexploitant de gegevens gebruikt. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Bewaringstermijn

Het bewaren en wissen van de gegevens is de plicht van de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG. De informatie hierover vindt u via de volgende link:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wij hebben geen invloed op hoe de platformexploitant de regelverwijderingstermijnen bepaalt en op welke manier de gegevens worden gewist. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Categorieën ontvangers

Alleen onze medewerkers en dienstverleners die onze fanpagina beheren en de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig hebben, hebben toegang tot de door ons verwerkte gegevens. Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers worden opgeroepen.

De categorieën ontvangers aan wie de platformexploitant de gegevens openbaar maakt of de geregistreerde bezoekers de mogelijkheid biedt zijn gegevens openbaar te maken en informatie over de gegevensuitwisseling binnen het concern vindt u in de volgende link: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wij hebben geen invloed op de openbaarmaking van de gegevens aan de individuele ontvangers (-categorieën) door de platformexploitant. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Gegevensoverdracht naar derde landen:

Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers wereldwijd worden opgeroepen.

In het kader van de exploitatie van onze fanpagina worden de gegevens bovendien door de platformexploitant naar derde landen overgedragen.

De daarmee verband houdende gegevensoverdracht naar derde landen wordt gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG of door passende garanties conform art. 46 AVG:

Facebook Inc. is privacyschild-gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Op grond van de afspraken met betrekking tot het EU-US Privacyschild moet Facebook de betrokkenen daarom ook verschillende rechten verlenen, die deze dan rechtstreeks tegenover Facebook kunnen doen gelden.

Wij hebben geen invloed op de door de platformexploitant uitgevoerde gegevensoverdrachten naar derde landen. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Betrokken logica en draagwijdte van een profilering resp. een geautomatiseerde individuele beslissing aan de hand van de verzamelde gegevens

Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, is de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG verplicht hen hierover te informeren. In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokkenen de doeleinden en rechtsgrondslag te noemen wanneer na het oproepen van een subpagina binnen onze fanpagina een sessiecookie en drie cookies met een levensduur tussen vier maanden en twee jaar worden opgeslagen.

De informatie hierover vindt u via de volgende link:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Rechten van betrokkenen:

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten de betrokkenen verschillende rechten geven met betrekking tot de verwerking van hun gegevens, die zij op grond van de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG rechtstreeks jegens de platformexploitant geldend kunnen maken:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betrokkenen hebben bij het bestaan van bepaalde voorwaarden volgens art. 15 tot en met art. 18 AVG recht op inzage, rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen hebben ook het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG). Zij kunnen bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van hun gegevens (art. 21 lid 1 van de AVG), die uitsluitend op het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke berust, in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, voor zover hiervoor vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie gerechtvaardigde belangen bij de uitsluiting van de gegevensverwerking ontstaan en er voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde redenen meer bestaan voor de verdere gegevensverwerking. Voor zover persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, hebben betrokkenen te allen tijde het recht om, met werking voor de toekomst, bezwaar te maken tegen deze verwerking (art. 21 lid 2 AVG). Voor zover de gegevensverwerking op de toestemming van de betrokkene volgens art. 6, lid 1, letter a), art. 9 lid 1 letter a) van de AVG of in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b) van de AVG gebaseerd is op een overeenkomst met de betrokkene en wordt geautomatiseerd, kunnen de betrokkenen volgens art. 20, lid 1, van de AVG vereisen dat de over hen opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verkregen of aan een door de betrokkene aangewezen derde worden doorgegeven.

In principe hebben betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele beslissing overeenkomstig art. 22 lid 1 van de AVG. Voor zover een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing conform art. 22, lid 2, letter a) tot en met c) van de AVG toegestaan is, worden betrokkenen de volgende rechten conform art. 22 lid 3 van de AVG toebedeeld: het recht om zijn/haar standpunt te uiten, het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om de geautomatiseerde individuele beslissing aan te vechten (recht om beroep aan te tekenen).

Bovendien hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), art. 77 AVG. De voor de platformexploitant toezichthoudende autoriteit is:

Commissie voor gegevensbescherming

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ierland

Website: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Instagram:

Sociaal netwerk:

Instagram

Houd er rekening mee dat Instagram slechts een van diverse manieren is om contact met ons op te nemen of om informatie van ons te ontvangen.

Verantwoordelijke met wie de fanpagina gezamenlijk wordt geëxploiteerd ('platformexploitant'):

Facebook Inc.
Menlo Park
CA 512374
Verenigde Staten

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van personen die in de Europese Unie leven:

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ierland

In een overeenkomst conform art. 26, lid 1, van de AVG is tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting uit hoofde van de AVG voldoet

De overeenkomst zoals bedoeld in artikel 26, lid 1, van de AVG is te vinden via de volgende link:

Momenteel nog geen link beschikbaar!

De platformexploitant stelt de essentiële inhoud van deze overeenkomst beschikbaar aan de betrokken personen.

Contactgegevens over gegevensbescherming:

De contactgegevens over de gegevensbescherming vindt u in onze hier gelinkte privacyverklaring of de functionaris voor gegevensbescherming van de platformexploitant vindt u hier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Categorie van betrokken personen:

In het sociale netwerk geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina

Categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die we verwerken van geregistreerde bezoekers van onze fanpagina:

Gebruikersidentificatie waaronder u zich hebt geregistreerd, vrijgegeven profielgegevens (geslacht, landkeuze, voorkeuren, interesses), gegevens die ontstaan bij het delen van content, het delen van berichten en communicatie, gegevens die nodig zijn in het kader van een contractafwikkeling op verzoek van geregistreerde bezoekers; verder verwerken we alleen gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten, zoals met onze fanpagina, de daarover beschikbaar gestelde bijdragen, pagina's, video's en andere content (pagina-activiteiten, pagina-oproepen, 'likes'-informatie, reikwijdte, algemene demografische, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), evaluaties van succes en achtergrond van onze advertenties.

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet met het betreffende toewijzingskenmerk (bv. naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die we verwerken van niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina:

Gepseudonimiseerde gegevens, zoals statistieken en inzichten, zoals interactie met onze fanpagina's, berichten, pagina's, video's en andere inhoud (pagina-activiteiten, bekeken pagina's, 'likes', reikwijdte, algemene demografische informatie, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), beoordelingen van succes en achtergrond van onze advertenties.

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet met het betreffende toewijzingskenmerk (bv. naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die de platformexploitant via de geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina verwerkt, vindt u via de volgende link:

https://help.instagram.com/519522125107875

Herkomst van de gegevens

Wij ontvangen de gegevens van de betrokken personen direct of van de platformexploitant.

Wij hebben geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverzameling door de platformexploitant is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 6 lid 1 letter a) AVG: toestemming van betrokken personen,
 • evt. art. 6 lid 1 letter b) AVG: uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
 • art. 6, lid 1, letter f) AVG rechtmatig belang
  • optimalisatie van onze fanpagina
  • stimuleren van de verkoop van onze producten en diensten of van de vraag
  • vereenvoudiging van communicatie en gegevensuitwisseling

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken wij, indien van toepassing, alleen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 9 lid 2 letter a) AVG: toestemming van de betrokken persoon
 • art. 9, lid 2, letter e) AVG: de betrokkene heeft de persoonsgegevens openbaar gemaakt

De rechtsgronden waarop de platformexploitant de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:

https://help.instagram.com/519522125107875 Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden gevolgd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, zal de platformexploitant de toestemming van de betrokkenen vooraf verkrijgen.

In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokken personen te informeren over de doeleinden en de rechtsgrondslag waarop de eerste oproeping van een fanpagina ook bij niet geregistreerde bezoekers gegevens in de zogenaamde Local Storage genereert en of ook persoonsgegevens van niet geregistreerde bezoekers (bv. IP-adres of andere gegevens die tot persoonsgegevens samenvoegen) voor het aanmaken van profielen worden gebruikt.

Wij hebben er geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverwerking door de platformexploitant is toegestaan

Doeleinden van de verwerking:

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Externe weergave en reclame
 • Communicatie en gegevensuitwisseling
 • Eventmanagement
 • Evt. contractvoorbereiding en -afwikkeling

Wij hebben geen invloed op de doeleinden waarvoor de platformexploitant de gegevens gebruikt. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Bewaartermijn:

Het bewaren en wissen van de gegevens is de plicht van de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG. De informatie hierover vindt u via de volgende link:

https://help.instagram.com/519522125107875

Wij hebben geen invloed op hoe de platformexploitant de regelverwijderingstermijnen bepaalt en op welke manier de gegevens worden gewist. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Categorieën ontvangers

Alleen onze medewerkers en dienstverleners die onze fanpagina beheren en de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig hebben, hebben toegang tot de door ons verwerkte gegevens. Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers worden opgeroepen.

De categorieën ontvangers aan wie de platformexploitant de gegevens openbaar maakt of de geregistreerde bezoekers de mogelijkheid biedt zijn gegevens openbaar te maken en informatie over de gegevensuitwisseling binnen het concern vindt u in de volgende link: https://help.instagram.com/519522125107875

Wij hebben geen invloed op de openbaarmaking van de gegevens aan de individuele ontvangers (-categorieën) door de platformexploitant. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers wereldwijd worden opgeroepen.

In het kader van de exploitatie van onze fanpagina worden de gegevens bovendien door de platformexploitant naar derde landen overgedragen.

De daarmee verband houdende gegevensoverdracht naar derde landen wordt gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG of door passende garanties conform art. 46 AVG:

Facebook Inc. is privacyschild-gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Op grond van de afspraken met betrekking tot het EU-US Privacyschild moet Facebook de betrokkenen daarom ook verschillende rechten verlenen, die deze dan rechtstreeks tegenover Facebook kunnen doen gelden.

Wij hebben geen invloed op de door de platformexploitant uitgevoerde gegevensoverdrachten naar derde landen. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Betrokken logica en draagwijdte van een profilering resp. een geautomatiseerde individuele beslissing aan de hand van de verzamelde gegevens

Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, is de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG verplicht hen hierover te informeren. In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokkenen de doeleinden en rechtsgrondslag te noemen wanneer na het oproepen van een subpagina binnen onze fanpagina een sessiecookie en drie cookies met een levensduur tussen vier maanden en twee jaar worden opgeslagen.

De informatie hierover vindt u via de volgende link:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Rechten van betrokkenen:

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten de betrokkenen verschillende rechten geven met betrekking tot de verwerking van hun gegevens, die zij op grond van de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG rechtstreeks jegens de platformexploitant geldend kunnen maken:

https://help.instagram.com/519522125107875

Betrokkenen hebben bij het bestaan van bepaalde voorwaarden volgens art. 15 tot en met art. 18 AVG recht op inzage, rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen hebben ook het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG). Zij kunnen bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van hun gegevens (art. 21 lid 1 van de AVG), die uitsluitend op het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke berust, in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, voor zover hiervoor vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie gerechtvaardigde belangen bij de uitsluiting van de gegevensverwerking ontstaan en er voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde redenen meer bestaan voor de verdere gegevensverwerking. Voor zover persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, hebben betrokkenen te allen tijde het recht om, met werking voor de toekomst, bezwaar te maken tegen deze verwerking (art. 21 lid 2 AVG). Voor zover de gegevensverwerking op de toestemming van de betrokkene volgens art. 6, lid 1, letter a), art. 9 lid 1 letter a) van de AVG of in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b) van de AVG gebaseerd is op een overeenkomst met de betrokkene en wordt geautomatiseerd, kunnen de betrokkenen volgens art. 20, lid 1, van de AVG vereisen dat de over hen opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verkregen of aan een door de betrokkene aangewezen derde worden doorgegeven.

In principe hebben betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele beslissing overeenkomstig art. 22 lid 1 van de AVG. Voor zover een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing conform art. 22, lid 2, letter a) tot en met c) van de AVG toegestaan is, worden betrokkenen de volgende rechten conform art. 22 lid 3 van de AVG toebedeeld: het recht om zijn/haar standpunt te uiten, het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om de geautomatiseerde individuele beslissing aan te vechten (recht om beroep aan te tekenen).

Bovendien hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), art. 77 AVG. De voor de platformexploitant toezichthoudende autoriteit is:

Commissie voor gegevensbescherming

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ierland

Website: http://gdprandyou.ie/contact-us/

Twitter:

Sociaal netwerk

Twitter

Wij wijzen erop dat het Twitter-kanaal slechts een van de diverse mogelijkheden is om contact met ons op te nemen of informatie van ons te ontvangen.

Verantwoordelijke met wie ons Twitter-account ('Fanpagina') gezamenlijk wordt geëxploiteerd ('Platformexploitant'):

Twitter Inc.
1355 Market Street #900
San Francisco
CA 94103, VS

 

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van buiten de Verenigde Staten woonachtige personen:

Twitter International Company
One Cumberland Place
Fenian Street
Dublin 2 D02 AX07
Ierland

In een overeenkomst conform art. 26, lid 1, van de AVG is tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting uit hoofde van de AVG voldoet

De platformexploitant stelt de wezenlijke inhoud van deze overeenkomst beschikbaar aan de betrokken personen: Momenteel nog niet beschikbaar.

Contactgegevens over gegevensbescherming:

De contactgegevens van de gegevensbescherming vindt u in onze hier gelinkte privacyverklaring.

Met de functionaris voor gegevensbescherming van de platformexploitant kan op de volgende webformulieren

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

of via de volgende adressen contact worden opgenomen:

Twitter International Company
T.a.v.: Data Protection Officer
One Cumberland Place, Fenian Street
Dublin 2, D02 AX07 IERLAND 

Twitter Inc.
T.a.v.: Privacy Policy Inquiry
1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103, VS

Bovendien hebben betrokkenen de mogelijkheid om meer informatie op te vragen: https://support.twitter.com/articles/20170320#

Categorieën van betrokken personen:

In het sociale netwerk geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina

Wij wijzen de betrokkenen erop dat zij de hier aangeboden sms-dienst van Twitter en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bv. delen, beoordelen).

Categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die we verwerken van niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina: 

Alleen bepaalde, niet-persoonlijke of gepseudonimiseerde gegevens over de tweetactiviteit, dus bijvoorbeeld het aantal profiel- of linkklikken door een bepaalde tweet, zijn voor ons zichtbaar. De niet-persoonlijke of gepseudonimiseerde gegevens kunnen door ons zelf niet met het bijbehorende toewijzingskenmerk (bv. IP-adres, naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die we van onze websitebezoekers verwerken:
Door de integratie van de Twitter-button (zuivere link) of de tweets op onze website worden geen IP-adressen van onze websitebezoekers aan de platformexploitant overgedragen.

Gegevens die door de platformexploitant via de geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina worden verwerkt:
Vrijwillig ingevoerde gegevens zoals gebruikers-ID of gebruikersnaam waaronder de bezoekers zich hebben geregistreerd, vrijgegeven profielgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer), contacten van hun adresboek als de betrokkenen deze uploaden of synchroniseren, evt. betalingsinformatie;
daarnaast evalueert de platformprovider de door de geregistreerde bezoekers gedeelde content op basis van de onderwerpen waarin zij geïnteresseerd zijn, slaat vertrouwelijke berichten op die zij rechtstreeks naar andere gebruikers sturen en kan hun locatie bepalen aan de hand van GPS-gegevens, informatie over draadloze netwerken of hun IP-adres om hen reclame of andere content te sturen.
Tenslotte ontvangt de platformexploitant ook informatie als de bezoekers bv. inhoud bekijken, ook als ze geen Twitter-account hebben aangemaakt. Bij deze zogenoemde 'loggegevens' kan het gaan om het IP-adres, het type browser, het besturingssysteem, informatie over de eerder bezochte website en pagina's, hun locatie, hun mobiele provider, het apparaat dat ze gebruiken (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), de zoektermen die ze gebruiken en cookie-informatie zijn.
Via in websites geïntegreerde Twitter-knoppen of -widgets en het gebruik van cookies kan de platformexploitant bovendien de bezoeken van geregistreerde bezoekers op deze websites registreren en aan hun Twitter-profiel toewijzen. Aan de hand van deze gegevens kan inhoud of reclame op maat worden aangeboden.

Meer informatie over welke gegevens de platformexploitant verwerkt, vindt u via de volgende link: twitter.com/de/privacy
Voor analyse gebruikt de platformexploitant onder bepaalde omstandigheden analysetools zoals Twitter- of Google Analytics. Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.
 

Herkomst van de gegevens:

Wij ontvangen de gegevens van de betrokken personen direct of van de platformexploitant.

Vanwaar de platformexploitant de gegevens van de betrokkenen ontvangt, vindt u via de volgende link: https://twitter.com/de/privacy
Wij hebben geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverzameling door de platformexploitant is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 6 lid 1 letter a) AVG: toestemming van betrokken personen,
 • evt. art. 6 lid 1 letter b) AVG: uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
 • art. 6, lid 1, letter f) AVG rechtmatig belang
  • Vereenvoudiging van de communicatie en gegevensuitwisseling door de bestaande communicatiekanalen, zoals de website, persberichten, gedrukte producten en evenementen, zinvol aan te vullen met de fanpagina
  • Stimuleren van de afzet van onze producten en diensten of van de vraag en het aantrekken van jong talent door transparant optreden
  • optimalisatie van onze fanpagina

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken wij, indien van toepassing, alleen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 9 lid 2 letter a) AVG: toestemming van de betrokken persoon
 • art. 9, lid 2, letter e) AVG: de betrokkene heeft de persoonsgegevens openbaar gemaakt

De rechtsgronden waarop de platformexploitant de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:

https://twitter.com/de/privacy

Wij hebben er geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverwerking door de platformexploitant is toegestaan.

Doeleinden van de verwerking:

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Externe weergave en reclame
 • Communicatie en gegevensuitwisseling
 • Eventmanagement
 • Evt. contractvoorbereiding en -afwikkeling

Informatie over de doeleinden waarvoor de platformexploitant de gegevens verwerkt, vindt u via de volgende link: https://twitter.com/de/privacy

Wij hebben geen invloed op de doeleinden waarvoor de platformexploitanten de gegevens gebruiken. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Bewaartermijn:

Het bewaren en wissen van de gegevens is de plicht van de platformexploitant. De informatie hierover vindt u via de volgende link: https://twitter.com/de/privacy

Wij hebben geen invloed op hoe de platformexploitant de regelverwijderingstermijnen bepaalt en op welke manier de gegevens worden gewist. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Categorieën ontvangers

Alleen onze medewerkers en dienstverleners die onze fanpagina beheren en de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig hebben, hebben toegang tot de door ons verwerkte gegevens. Voor zover de betrokkenen hun gegevens publiekelijk op onze fanpagina posten, vrij op Twitter publiceren en verspreiden, worden deze gegevens in ons aanbod van onze fanpagina opgenomen en kunnen ze door onze volgers, andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers worden opgeroepen.

De categorieën ontvangers aan wie de platformexploitant de gegevens openbaar maakt of geregistreerde bezoekers de mogelijkheid biedt zijn gegevens openbaar te maken en informatie over de interne gegevensuitwisseling binnen de groep vindt u via de volgende link: https://twitter.com/de/privacy

Wij hebben geen invloed op de openbaarmaking van de gegevens aan de individuele ontvangers (-categorieën) door de platformexploitant. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina posten, vrij op Twitter publiceren en verspreiden, kunnen deze door onze volgers, andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers wereldwijd opgeroepen worden.

In het kader van de exploitatie van onze fanpagina worden de gegevens door Twitter Inc. verwerkt.

De daarmee gepaard gaande gegevensoverdracht aan de VS als derde land zonder passend niveau van gegevensbescherming is beveiligd door de EU-US Privacyschild-certificering van Twitter Inc.: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

De platformexploitant zal de gegevens onafhankelijk van de woonplaats van de betrokkenen in de Verenigde Staten, Ierland en elk ander land waarin Twitter Inc. zakelijk actief wordt, overdragen en daar opslaan en op andere wijze verwerken.

De daarmee verband houdende gegevensoverdracht naar derde landen wordt gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG of door passende garanties conform art. 46 AVG: https://twitter.com/de/privacy

Wij hebben geen invloed op de door de platformexploitant uitgevoerde gegevensoverdrachten naar derde landen. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Wij hebben geen invloed op de door de platformexploitant uitgevoerde gegevensoverdrachten naar derde landen. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Betrokken logica en draagwijdte van een profilering resp. een geautomatiseerde individuele beslissing aan de hand van de verzamelde gegevens

Betrokken logica en draagwijdte van een profilering resp. een geautomatiseerde individuele beslissing aan de hand van de verzamelde gegevens

Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, is de platformexploitant verplicht om hierover te informeren. De informatie hierover vindt u via de volgende link: https://twitter.com/de/privacy

Voor analyse gebruikt de platformexploitant onder bepaalde omstandigheden analysetools zoals Twitter- of Google Analytics. Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.
 

Rechten van betrokkenen:

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten de betrokkenen verschillende rechten geven met betrekking tot de verwerking van hun gegevens, die zij rechtstreeks tegenover de platformexploitant geldend kunnen maken:

Betrokkenen hebben bij het bestaan van bepaalde voorwaarden volgens art. 15 tot en met art. 18 AVG recht op inzage, rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen hebben ook het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG). Zij kunnen bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van hun gegevens (art. 21 lid 1 van de AVG), die uitsluitend op het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke berust, in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, voor zover hiervoor vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie gerechtvaardigde belangen bij de uitsluiting van de gegevensverwerking ontstaan en er voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde redenen meer bestaan voor de verdere gegevensverwerking. Voor zover persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, hebben betrokkenen te allen tijde het recht om, met werking voor de toekomst, bezwaar te maken tegen deze verwerking (art. 21 lid 2 AVG). Voor zover de gegevensverwerking op de toestemming van de betrokkene volgens art. 6, lid 1, letter a), art. 9 lid 1 letter a) van de AVG of in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b) van de AVG gebaseerd is op een overeenkomst met de betrokkene en wordt geautomatiseerd, kunnen de betrokkenen volgens art. 20, lid 1, van de AVG vereisen dat de over hen opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verkregen of aan een door de betrokkene aangewezen derde worden doorgegeven.

In principe hebben betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele beslissing overeenkomstig art. 22 lid 1 van de AVG. Voor zover een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing conform art. 22, lid 2, letter a) tot en met c) van de AVG toegestaan is, worden betrokkenen de volgende rechten conform art. 22 lid 3 van de AVG toebedeeld: het recht om zijn/haar standpunt te uiten, het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om de geautomatiseerde individuele beslissing aan te vechten (recht om beroep aan te tekenen).

Mogelijkheden om de verwerking van hun gegevens te beperken, hebben betrokkenen bij de algemene instellingen van hun Twitter-account en onder het punt 'Privacy en beveiliging'. Bovendien kunnen ze bij mobiele apparaten (smartphones, tabletcomputers) in de daar aanwezige instelmogelijkheden de toegang van de platformexploitant tot contact- en kalendergegevens, foto's, locatiegegevens enz. beperken. Dit is echter afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.

Over de mogelijkheid om eigen gegevens bij de platformexploitant te kunnen inzien, kunnen betrokkenen hier informatie inwinnen:

https://support.twitter.com/articles/20172711#

Over de door de platformexploitant genomen conclusies kunnen betrokken personen zich hier informeren: https://twitter.com/your_twitter_data

Informatie over de beschikbare personaliserings- en privacy-instellingen vindt u hier (met verdere verwijzingen): https://twitter.com/personalization

Doordat Twitter Inc. een niet-Europese aanbieder is die alleen in Ierland een Europese vestiging heeft, is hij naar eigen interpretatie niet gebonden aan de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betreft bv. de rechten op informatie, blokkering of verwijdering van gegevens of de mogelijkheid van gebruik van gebruiksgegevens voor reclamedoeleinden te herroepen.

Vanwege de afspraken over het EU-US Privacyschild moet Twitter Inc. de betrokkenen verschillende rechten verlenen, die ze dan rechtstreeks tegenover Twitter Inc. geldend kunnen maken: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Meer informatie vindt u via de volgende link: https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

Meer informatie over dit sociale netwerk en andere sociale netwerken en hoe betrokkenen hun gegevens kunnen beschermen, vindt u hier: https://www.youngdata.de/.

Bovendien hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), art. 77 AVG. De voor de platformexploitant toezichthoudende autoriteit is:

Commissie voor gegevensbescherming

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ierland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Website: http://gdprandyou.ie/contact-us/

YouTube:

Sociaal netwerk:

YouTube

We wijzen erop dat YouTube slechts een van de diverse opties is om contact met ons op te nemen of om informatie van ons te ontvangen.

Verantwoordelijke met wie de fanpagina gezamenlijk wordt geëxploiteerd ('platformexploitant'):

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy

Mountain View

CA, 94043 Verenigde Staten

In een overeenkomst conform art. 26, lid 1, van de AVG is tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting uit hoofde van de AVG voldoet

De overeenkomst zoals bedoeld in artikel 26, lid 1, van de AVG is te vinden via de volgende link:

Nog niet beschikbaar!

De platformexploitant stelt de essentiële inhoud van deze overeenkomst beschikbaar aan de betrokken personen.

Contactgegevens over gegevensbescherming:

De contactgegevens over de gegevensbescherming zijn te vinden via onze hier gelinkte privacyverklaring of de functionaris voor gegevensbescherming van de platformexploitant kan via het volgende webformulier gecontacteerd worden:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Categorieën van betrokken personen:

In het sociale netwerk geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina

Categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die de platformexploitant via de geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina verwerkt, vindt u via de volgende link:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Herkomst van de gegevens:

Wij ontvangen de gegevens van de betrokken personen direct of van de platformexploitant.

Wij hebben geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverzameling door de platformexploitant is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 6 lid 1 letter a) AVG: toestemming van betrokken personen,
 • evt. art. 6 lid 1 letter b) AVG: uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
 • art. 6, lid 1, letter f) AVG rechtmatig belang
  • optimalisatie van onze fanpagina
  • stimuleren van de verkoop van onze producten en diensten of van de vraag
  • vereenvoudiging van communicatie en gegevensuitwisseling

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken wij, indien van toepassing, alleen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 9 lid 2 letter a) AVG: toestemming van de betrokken persoon
 • art. 9, lid 2, letter e) AVG: de betrokkene heeft de persoonsgegevens openbaar gemaakt

De rechtsgronden waarop de platformexploitant de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Voor zover de betrokken personen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, zal de platformexploitant de toestemming van de betrokkenen vooraf verkrijgen.

In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokken personen te informeren over de doeleinden en de rechtsgrondslag waarop de eerste oproeping van een fanpagina ook bij niet geregistreerde bezoekers gegevens in de zogenaamde Local Storage genereert en of ook persoonsgegevens van niet geregistreerde bezoekers (bv. IP-adres of andere gegevens die tot persoonsgegevens samenvoegen) voor het aanmaken van profielen worden gebruikt.

Wij hebben er geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverwerking door de platformexploitant is toegestaan

Doeleinden van de verwerking:

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Externe weergave en reclame
 • Communicatie en gegevensuitwisseling
 • Eventmanagement
 • Evt. contractvoorbereiding en -afwikkeling

Wij hebben geen invloed op de doeleinden waarvoor de platformexploitant de gegevens gebruikt. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Bewaartermijn:

Het bewaren en wissen van de gegevens is de plicht van de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG. De informatie hierover vindt u via de volgende link:

Categorieën ontvangers

Alleen onze medewerkers en dienstverleners die onze fanpagina beheren en de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig hebben, hebben toegang tot de door ons verwerkte gegevens. Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers worden opgeroepen.

De categorieën ontvangers aan wie de platformexploitant de gegevens openbaar maakt of de geregistreerde bezoekers de mogelijkheid biedt zijn gegevens openbaar te maken en informatie over de gegevensuitwisseling binnen het concern vindt u in de volgende link: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Wij hebben geen invloed op de openbaarmaking van de gegevens aan de individuele ontvangers (-categorieën) door de platformexploitant. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Gegevensoverdracht naar derde landen:

Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers wereldwijd worden opgeroepen.

In het kader van de exploitatie van onze fanpagina worden de gegevens bovendien door de platformexploitant naar derde landen overgedragen.

De daarmee verband houdende gegevensoverdracht naar derde landen wordt gewaarborgd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie overeenkomstig art. 45 AVG of door passende garanties conform art. 46 AVG:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google Inc. is Privacyschild-gecertificeerd: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Op grond van de afspraken met betrekking tot het EU-US Privacyschild moet Google de betrokkenen daarom ook verschillende rechten verlenen, die zij dan rechtstreeks tegenover Google kunnen doen gelden.

Wij hebben geen invloed op de door de platformexploitant uitgevoerde gegevensoverdrachten naar derde landen. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Betrokken logica en draagwijdte van een profilering resp. een geautomatiseerde individuele beslissing aan de hand van de verzamelde gegevens

Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, is de platformexploitant conform de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG verplicht hen hierover te informeren. In het bijzonder is de platformexploitant verplicht om de betrokkenen de doeleinden en rechtsgrondslag te noemen wanneer na het oproepen van een subpagina binnen onze fanpagina een sessiecookie en drie cookies met een levensduur tussen vier maanden en twee jaar worden opgeslagen.

De informatie hierover vindt u via de volgende link:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Rechten van betrokkenen:

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten de betrokkenen verschillende rechten geven met betrekking tot de verwerking van hun gegevens, die zij op grond van de overeenkomst in de zin van art. 26, lid 1 AVG rechtstreeks jegens de platformexploitant geldend kunnen maken:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Betrokkenen hebben bij het bestaan van bepaalde voorwaarden volgens art. 15 tot en met art. 18 AVG recht op inzage, rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen hebben ook het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG). Zij kunnen bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van hun gegevens (art. 21 lid 1 van de AVG), die uitsluitend op het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke berust, in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, voor zover hiervoor vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie gerechtvaardigde belangen bij de uitsluiting van de gegevensverwerking ontstaan en er voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde redenen meer bestaan voor de verdere gegevensverwerking. Voor zover persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, hebben betrokkenen te allen tijde het recht om, met werking voor de toekomst, bezwaar te maken tegen deze verwerking (art. 21 lid 2 AVG). Voor zover de gegevensverwerking op de toestemming van de betrokkene volgens art. 6, lid 1, letter a), art. 9 lid 1 letter a) van de AVG of in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b) van de AVG gebaseerd is op een overeenkomst met de betrokkene en wordt geautomatiseerd, kunnen de betrokkenen volgens art. 20, lid 1, van de AVG vereisen dat de over hen opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verkregen of aan een door de betrokkene aangewezen derde worden doorgegeven.

In principe hebben betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele beslissing overeenkomstig art. 22 lid 1 van de AVG. Voor zover een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing conform art. 22, lid 2, letter a) tot en met c) van de AVG toegestaan is, worden betrokkenen de volgende rechten conform art. 22 lid 3 van de AVG toebedeeld: het recht om zijn/haar standpunt te uiten, het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om de geautomatiseerde individuele beslissing aan te vechten (recht om beroep aan te tekenen).

Bovendien hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), art. 77 AVG. De voor de platformexploitant toezichthoudende autoriteit is:

Commissie voor gegevensbescherming

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ierland

https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Website: http://gdprandyou.ie/contact-us/

LinkedIn:

Sociaal netwerk

LinkedIn: https://de.linkedin.com/

Wij wijzen erop dat LinkedIn slechts een van de diverse manieren is om contact met ons op te nemen of om informatie van ons te ontvangen.

Verantwoordelijke met wie ons LinkedIn-account ('Fanpagina') gezamenlijk wordt geëxploiteerd ('Platformexploitant'):

LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 VS

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van personen die in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland wonen:

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2
Ierland

In een overeenkomst conform art. 26, lid 1, van de AVG is tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken vastgelegd wie aan welke verplichting uit hoofde van de AVG voldoet

De platformexploitant stelt de wezenlijke inhoud van deze overeenkomst beschikbaar aan de betrokken personen: Momenteel nog niet beschikbaar

Contactgegevens over gegevensbescherming:

De contactgegevens van de gegevensbescherming vindt u in onze hier gelinkte privacyverklaring.

De functionaris voor gegevensbescherming van de platformexploitant kan via het volgende webformulier https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO of via het volgende adres worden benaderd:

Jonathan Adams
Senior Privacy Counsel

LinkedIn Corporation
Legal Department - Privacy
1000 W. Maude Ave.
Sunnyvale, Californië 94085, VS

Categorieën van betrokken personen:

In het sociale netwerk geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina

Wij wijzen de betrokkenen erop dat zij LinkedIn en diens functies op eigen verantwoordelijkheid gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van de interactieve functies (bv. delen, beoordelen).

Categorieën van persoonsgegevens:

Gegevens die we verwerken van geregistreerde bezoekers van onze fanpagina:

Gebruikers-ID of gebruikersnaam waaronder de betrokkenen zich hebben geregistreerd, vrijgegeven profielgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer), ProFinder-profielgegevens, opleiding, beroepservaring, salarisvoorstellen, foto, locatiegegevens, kennis en bevestigingen van kennis, beroepsprestaties (bv. octrooiverlening, beroepserkenning, projecten), evt. bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals godsdienst, gezondheidsgegevens enz., gegevens die worden gegenereerd tijdens het delen van inhoud, het delen van berichten en communicatie, gegevens die nodig zijn in het kader van een contractvoorbereiding, -afwikkeling op verzoek van geregistreerde bezoekers, andere gegevens en inhoud die vrij bij LinkedIn of via hun LinkedIn-account worden gepubliceerd, beschikbaar gesteld, verspreid, gepost of geüpload.

Verder verwerken we alleen gepseudonimiseerde gegevens zoals statistieken en inzichten, zoals onze fanpage, de berichten, pagina's, video's en andere inhoud die erover worden verstrekt (pagina-activiteiten, pagina-oproepen, 'likes'-informatie, reikwijdte, algemene demografische, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), evaluaties van succes en achtergrond van onze advertenties en evaluaties van het aantal sollicitaties dat via LinkedIn is ingediend. 

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet met het betreffende toewijzingskenmerk (bv. naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die we verwerken van niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina:

Gepseudonimiseerde gegevens, zoals statistieken en inzichten, zoals interactie met onze fanpagina's, berichten, pagina's, video's en andere inhoud (pagina-activiteiten, bekeken pagina's, 'likes', reikwijdte, algemene demografische informatie, locatie- en interessegerelateerde informatie over leeftijd, geslacht, land, stad, taal), beoordelingen van succes en achtergrond van onze advertenties.

De gepseudonimiseerde gegevens kunnen door onszelf niet met het betreffende toewijzingskenmerk (bv. naamgegevens) worden samengevoegd. Hierdoor kunnen we geen individuele bezoekers identificeren die daardoor voor ons anoniem blijven.

Gegevens die we van onze websitebezoekers verwerken:

Via integratie van de LinkedIn-knop (zuivere link) op onze website worden geen IP-adressen van onze websitebezoekers aan de platformexploitant overgedragen.

Gegevens die de platformexploitant via de geregistreerde en niet geregistreerde bezoekers van onze fanpagina verwerkt, vindt u via de volgende link:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Voor analyse gebruikt de platformexploitant soms verschillende analysetools.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Herkomst van de gegevens

Wij ontvangen de gegevens van de betrokken personen direct of van de platformexploitant.

Vanwaar de platformexploitant de gegevens van de betrokkenen ontvangt, vindt u via de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij hebben geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverzameling door de platformexploitant is toegestaan.

Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 6 lid 1 letter a) AVG: toestemming van betrokken personen,
 • evt. art. 6 lid 1 letter b) AVG: uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene of uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene
 • art. 6, lid 1, letter f) AVG rechtmatig belang
  • Vereenvoudiging van de communicatie en gegevensuitwisseling door de bestaande communicatiekanalen, zoals de website, persberichten, gedrukte producten en evenementen, zinvol aan te vullen met de fanpagina
  • Stimuleren van de afzet van onze producten en diensten of van de vraag en het werven van jong talent door transparant optreden en regelmatige bijdragen ter
  • optimalisatie van onze fanpagina

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken we, indien van toepassing, alleen op basis van de volgende rechtsgronden:

 • art. 9 lid 2 letter a) AVG: toestemming van de betrokken persoon
 • art. 9, lid 2, letter e) AVG: de betrokkene heeft de persoonsgegevens openbaar gemaakt

De rechtsgronden waarop de platformexploitant de gegevensverwerking baseert, zijn te vinden via de volgende link:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij hebben er geen invloed op of effectieve controlemogelijkheden of de gegevensverwerking door de platformexploitant is toegestaan.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Externe weergave en reclame
 • Communicatie en gegevensuitwisseling
 • Eventmanagement
 • Evt. contractvoorbereiding en -afwikkeling

Informatie over de doeleinden waarvoor de platformexploitant de gegevens verwerkt, vindt u via de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij hebben geen invloed op de doeleinden waarvoor de platformexploitant de gegevens daadwerkelijk gebruikt. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Bewaartermijn:

Het bewaren en wissen van de gegevens is de plicht van de platformexploitant. De informatie hierover vindt u via de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij hebben geen invloed op hoe de platformexploitant de regelverwijderingstermijnen bepaalt en op welke manier de gegevens worden gewist. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Categorieën ontvangers

Alleen onze medewerkers en dienstverleners die onze fanpagina beheren en de gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig hebben, hebben toegang tot de door ons verwerkte gegevens. Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers worden opgeroepen.

De categorieën ontvangers aan wie de platformexploitant de gegevens openbaar maakt of de geregistreerde bezoekers de mogelijkheid biedt hun gegevens openbaar te maken en informatie over de gegevensuitwisseling binnen de groep vindt u via de volgende link: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wij hebben geen invloed op de openbaarmaking van de gegevens aan de individuele ontvangers (-categorieën) door de platformexploitant. Ook beschikken we niet over effectieve controlemogelijkheden.

Gegevensoverdracht naar derde landen

Voor zover de betrokkenen hun gegevens openbaar op onze fanpagina plaatsen, kunnen deze door andere geregistreerde en evt. ook niet geregistreerde bezoekers wereldwijd worden opgeroepen.

In het kader van de exploitatie van onze fanpagina worden de gegevens door LinkedIn Corporation verwerkt. De daarmee samenhangende gegevensoverdracht naar de VS als derde land zonder passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door de EU-US Privacyschild-certificering van LinkedIn Corporation:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, is de platformexploitant verplicht om hierover te informeren. Informatie hierover vindt u via de volgende links:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Voor analyse gebruikt de platformexploitant soms verschillende analysetools.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Betrokken logica en draagwijdte van een profilering resp. een geautomatiseerde individuele beslissing aan de hand van de verzamelde gegevens

Voor zover de betrokkenen door het verzamelen van hun gegevens worden getraceerd, hetzij door het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken, hetzij door het opslaan van het IP-adres, is de platformexploitant verplicht om hierover te informeren. Informatie hierover vindt u via de volgende links:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

www.linkedin.com/legal/cookie-policy

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/3566?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/68763?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=de

Voor analyse gebruikt de platformexploitant soms verschillende analysetools.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van dergelijke tools door de platformexploitant en zijn ook niet op de hoogte gebracht van een dergelijke potentiële toepassing. Mochten dergelijke tools door de platformexploitant voor onze fanpagina worden gebruikt, dan hebben wij dit noch in opdracht gegeven, noch afgezegd of anderszins op welke manier dan ook ondersteund. Ook worden de bij de analyse verkregen gegevens niet aan ons ter beschikking gesteld. Bovendien hebben we geen mogelijkheid om het gebruik van dergelijke tools op onze fanpagina te voorkomen of te stoppen en ook geen andere effectieve controlemogelijkheden.

Rechten van betrokkenen:

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken moeten de betrokkenen verschillende rechten geven met betrekking tot de verwerking van hun gegevens, die zij rechtstreeks tegenover de platformexploitant geldend kunnen maken:

Betrokkenen hebben bij het bestaan van bepaalde voorwaarden volgens art. 15 tot en met art. 18 AVG recht op inzage, rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of een recht op beperking van de gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen hebben ook het recht om hun toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken (art. 7 lid 3 AVG). Zij kunnen bovendien bezwaar maken tegen de verdere verwerking van hun gegevens (art. 21 lid 1 van de AVG), die uitsluitend op het rechtmatige belang van de verwerkingsverantwoordelijke berust, in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, voor zover hiervoor vanwege hun bijzondere persoonlijke situatie gerechtvaardigde belangen bij de uitsluiting van de gegevensverwerking ontstaan en er voor de verwerkingsverantwoordelijke geen dwingende gerechtvaardigde redenen meer bestaan voor de verdere gegevensverwerking. Voor zover persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden worden verwerkt, hebben betrokkenen te allen tijde het recht om, met werking voor de toekomst, bezwaar te maken tegen deze verwerking (art. 21 lid 2 AVG). Voor zover de gegevensverwerking op de toestemming van de betrokkene volgens art. 6, lid 1, letter a), art. 9 lid 1 letter a) van de AVG of in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter b) van de AVG gebaseerd is op een overeenkomst met de betrokkene en wordt geautomatiseerd, kunnen de betrokkenen volgens art. 20, lid 1, van de AVG vereisen dat de over hen opgeslagen persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm worden verkregen of aan een door de betrokkene aangewezen derde worden doorgegeven.

In principe hebben betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele beslissing overeenkomstig art. 22 lid 1 van de AVG. Voor zover een dergelijke geautomatiseerde individuele beslissing conform art. 22, lid 2, letter a) tot en met c) van de AVG toegestaan is, worden betrokkenen de volgende rechten conform art. 22 lid 3 van de AVG toebedeeld: het recht om zijn/haar standpunt te uiten, het recht om bezwaar te maken tegen het optreden van een persoon van de kant van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om de geautomatiseerde individuele beslissing aan te vechten (recht om beroep aan te tekenen).

 • Informatie over de beschikbare personaliserings- en privacy-instellingen vindt u hier (met verdere verwijzingen):

https://privacy.linkedin.com/de-de/faq

https://privacy.linkedin.com/de-de/einstellungen

 • Op grond van de afspraken over het EU-US Privacyschild moet LinkedIn Corporation de betrokkenen verschillende rechten verlenen, die ze dan rechtstreeks tegenover LinkedIn Corporation kunnen doen gelden: privacyshield@linkedin.com
 • Meer informatie over dit sociale netwerk en andere sociale netwerken en hoe betrokkenen hun gegevens kunnen beschermen, vindt u hier: https://www.youngdata.de/.

Bovendien hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), art. 77 AVG. De voor de platformexploitant toezichthoudende autoriteit is:

Commissie voor gegevensbescherming

21 Fitzwilliam Square, Dublin 2
D02 RD28, Ierland

Website: https://www.dataprotection.ie/docs/Contact-us/b/11.htm

Website: http://gdprandyou.ie/contact-us/