Bromsservice

När servades och kontrollerades dina bromsar senast? Känner du till skicket på dina bromsar tillräckligt väl för att kunna påstå att du kör säkert?

Bromsarna är en av bilens viktigaste komponenter. För att de inte plötsligt ska sluta fungera samt för att upptäcka skador i god tid och undvika dyra reparationer rekommenderar vi regelbundet underhåll av bromssystemet. På så vis säkerställs bromsarnas funktion och därmed din körsäkerhet. Till detta hör kontroll av skicket på bromsbelägg, bromsskivor, bromsledningar och bromsvätska.

Bromssystemets komponenter och funktionssätt

Bromsbelägg och bromsskivor

Bromsbeläggen utgör kontaktpunkten mellan bromsklossar och bromsskivor, vilka i slutänden ansvarar för fordonets retardation. Vid bromsning pressas bromsklossarna hydrauliskt mot bromsskivan. Kontakten leder till att fordonet retarderas, men också till slitage på bromsbelägg och bromsskivor. Om detta slitage passerar sin maxgräns blir bromssträckan längre, bilen drar snett vid bromsning och bromsegenskaperna försämras.

Bromsledning och bromsvätska

Bromsledningen transporterar bromsvätskan. En skadad eller läckande ledning medför stora risker. I värsta fall reagerar bromspedalen inte som vanligt utan ”sjunker till botten”, eftersom inget hydrauliskt tryck byggs upp. Då går det inte längre att bromsa.

Bromsvätskan förbinder fordonspedalen med bromsklossarna genom hydraulisk kraftöverföring. Eftersom bromsvätskan är hygroskopisk (aktivt attraherar och binder vatten) absorberar den med tiden vatten. Hög vattenhalt leder till att luftbubblor bildas när vattnet kokar vid höga temperaturer och tryck i bromssystemet. Detta leder till minskad hydraulisk kraftöverföring via bromsledningarna till bromscylindern och därmed till minskad bromsverkan. Dessutom bidrar vattenhalten till korrosion i bromshydrauliken.

Därför är det så viktigt med professionell bromsservice

För din körsäkerhet är det extremt viktigt att alla bromskomponenter alltid är fullt funktionsdugliga och att slitna delar byts ut i god tid. Annars kan konsekvenserna bli allvarliga:

 • Minskad bromseffekt och förlängd bromssträcka
 • Fördröjda bromsfunktioner
 • Sneddragning hos bilen vid bromsning
 • Försämring av bromspedalens funktion
 • Eventuella följdskador på diverse komponenter och därmed ökade kostnader
 • Korrosion i bromshydrauliken
 • Ökad olycksrisk

När är det dags för bromsservice?

Beroende på förarens kör- och bromsbeteende varierar slitaget på slitdelarna. Därför går det inte att säga generellt hur ofta eller när bromsbelägg eller bromsskivor måste bytas. Även långa stilleståndstider leder till snabbare slitage till följd av korrosion på bromsskivorna och bromsbeläggens anliggningsytor. Om du är osäker och inte själv kan bedöma bromsarnas skick rekommenderar vi en fackmässig kontroll av bromssystemet.

Bromsservice bör dock alltid utföras senast när bromsvarningslampan tänds eller om du märker att bromsarna inte fungerar som vanligt, om bromsverkan avtar eller om bromspedalen reagerar med fördröjning.

Andra tecken på funktionsfel är:

Ovanliga ljud som t.ex. gnissel, tjut eller skorrande
I fabriken monteras bromsbelägg oftast utan högtemperaturpasta mellan bromsbeläggshållarens anliggningsytor. På grund av bristande smörjning glider bromsbeläggen inte undan tillräckligt långt från bromsskivan efter bromsning. Det alltför korta avståndet leder till att det finns en lätt kontakt även efter avslutad bromsning. Men störande ljud och snabbare slitage på komponenterna kan även orsakas av dålig kvalitet, att slitagegränsen uppnås, långa stilleståndstider eller felaktig montering.

(Ojämnt) synligt slitage på bromsbelägg och bromsskivor
Bromssystemets ålder eller en skada på tätningsdamasken kan leda till att bromsokets styrstift blir orörligt. Detta begränsar bromskraften och leder till att bromsbeläggen slits ojämnt. Men även vid normalt slitage på bromsbelägg och bromsskiva ska man undvika att underskrida den minimigräns som anges av fordonstillverkaren.

Hitta en LIQUI MOLY-serviceverkstad nära dig

Bromsservice bör ovillkorligen utföras av en fackman med tränat öga! Annars kan brister i bromssystemet förbises och inte identifieras som potentiella faror. Montering av nya bromsbelägg eller bromsskivor samt reparation av bromssystem kräver också fackmässiga kunskaper.

På grund av det funktionsbetingade slitaget på många delar av bromssystemet är regelbunden kontroll av bromssystemet en grundförutsättning för att du ska kunna köra säkert i trafiken. Din LIQUI MOLY-serviceverkstad hjälper dig gärna.

Hitta verkstad

Fördelar med professionell bromsservice

 • Kontroll av bromsbelägg, bromsskivor och bromsledningar/-slangar samt elektronik
 • Kontroll av bromsvätska beträffande påfyllningsmängd, vattenhalt och kokpunkt samt vid behov byte av bromsvätska
 • Kontroll av parkerings- resp. handbroms
 • Säkerställd körsäkerhet genom tidig upptäckt och effektiv reparation av skador

 • Förbättrade köregenskaper tack vare tystare gång och minskat slitage på komponenter

 • Förebyggande av ojämnt slitage eller missljud från bromsarna