• 02/13/2018

532 million Euro turnover, 52 million Euro profit, 11,000 Euro bonus for each one, 4 million Euro donations